Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog enkele woorden in deze lange acte 1465 Antwerpen

Ghijsbrechte Heystec cordewagencruyder x Heilwijgen Wiericx huys met achtercameren met duergange geh den Grootenancker gest inde Meer tuss huys geh de Duyve en huys geh den Cleynenancker.; Lenaerde vander Heyndonc backer x Katlinen Melijs huys met achtercameren 

Sr # 69 f 300 r 002 v 001

1. Adriaen tSmit huydevette[r] ende Laurette Snoeys e[iu]s uxor verc[ochten] Ghijsbrechte

2. Heystec cordewagencruyd[er] en[de] Heilwijgen Wiericx e[iu]s uxoo[re] een huys

metter

3. achtercame[re]n metter helft vand[en] duergangen metten derdendeele vand[en]

borneputte

4. metten hove gr[onde] e[t] p[er]t[inentiis], geheet[en] den Grooten ancker gest[aen] inde

Mee[re] tussen

5. Henricx de Biss[ch]op huys geh[eeten] de Duyve dwelc hij onlanx led[en] jeg[hens] den

voirz[eyden]

6. Adriaene tSmit verc[ocht] heeft ex u[n]a oostw[aerts] en[de] Lenaerts vander Heynd[o]nc

7. den backers huys geh[eeten] den Cleynen ancker dwelc hij opten dach van hed[en]

jeg[hens]

8. den voirs[creven] Adriaene tSmit oec verc[ocht] heeft ex alt[e]ra comen[de] acht[er]

metten vo[i]rs[creven]

9. hove aende[r]s selfs Adriaens tSmit erve die hij d[aer] noch behouden blijft

10. gelyc dat nu ald[aer] vergaert bepaelt en[de] betekent is . Dr[oech] op te

11. wa[er]ne op V oude gr[ooten] erflic den godshuyse van Sinte Michiels. It[em] XXI

12. oude gr[ooten] , II oude engelsche en[de] II pond was voers[creven] erflic Heinric van

Halmale. It[em] XX s[chellingen]

13. gr[ooten] brab[antse] erflic der wedewe Raes van Bosbeke en[de] XX s[chellingen]

gr[ooten] brab[antse] lijftochten

14. den kinde[re]n Andries Mathijss[oens] na inhoud huer[en] alre brieve daer jaerlix

uutgaen[de]

15. zeinde dien chijs en[de] co[m]mer voirs[zeyde] geloefde de voirs[creven] Ghijsbrecht

Heystec

16. die med[e] voer ons quam p[ertinenti]s se e[t] suis voerd altijt uut sinen huys

geh[eeten]

17. den Grooten Ancker voors[zeyde] te geldene en[de[ te betalene sonder de

voers[creven] Lenaerts

18. huys geh[eeten] den Cleynen Ancker en[de] der and[er] goed die d[aer] meer voer

verbonden

19. moegen sijn cost last oft scade. Ende datter tselve huys geh[eeten] den Grooten

Ancker

20. voerz[eyde] medepant is over XXX s[chellingen] gr[ooten] erflic Jacope tSmit des

voirs[creven] Adriaens

21. brueder die de voirs[creven] Heinric de Bisscop uut sinen huyse geh[eeten] de Duyve

voir[zeyde]

22. gelden[en] is na inhoud der brieve en[de] noch over XV s[chellingen] gr[ooten]

lijft[ochten] Jan Beys

23. uuten die de voirs[creven] Lenaert u[u]t sinen huyse geh[eeten] den Cleynen Ancker

voir[zeyde]

24. gelden is na inhoud der brieven en[de] anders niet. Condit[ione] dat

25. alle dwater vand[er] voer[zeyden] drie huysen en[de] erven te wetene vand[e]r

Duyvene

26. vand[en] Grooten Anck[er] vand[en] Cleynen Aack[er] vand[en] bornputte en[de]

vand[en] IIII

27. achtercame[ren] volgend en[de] comen[de] altijt sinen ganc en[de] loop hebben en[de]

28. behouden sal achterwaert over drie en[de] duere den duerganc vander

29. achtercame[ren] vand[den] Grooten Anck[er] voirz[eyde] en[de] dan sal den Cleynen

Ancker

30. voers[creven] dat voert om moeten leyden over en[de] op drie van[den] selv[en]

Cleyn[en] Anck[er]

31. uutgenomen dwater comen[de] uter goten boven tuss[chen] dachtercame[ren]

vand[en] Duyve

32. en[de] van[den] Grooten Anck[er] voirsz[eyde] liggende van[de] achterste ten hoven

uut dienen[de]

33. dat sal de voers[creven] Duyve altijt moeten leyden over en[de] op drie vander

34. selven Duyven maer de voors[creven] gote selen de Duyve en[de] Grooten Ancker

35. voirsz[eyden] altijt moeten houd[en] geliken coste half en[de] half. It[em] de slaxt[en]

vand[en]

36. Cleynen Ancker voirs[creven] nu opten Grooten Ancker voirs[creven] liggen[de] salmen

moeten

37. afdoen en[de] dat ged[aen] seynde sal den Grooten Ancker aldaer boven tuss[chen]

beyde

38. moeten doen leggen 1 custbaer gote en[de] die altijt alleene bleven houden[e]

39. sonder cost ofte last vand[en] Cleynen Ancker voirsz[eyde] . It[em] de gote diemen

40. acht[er] tuss[chen] den Grooten Ancker en[de] Cleynen Ancker voirsz[eyde] nu leggen

sal selen

41. den selven Grooten en[de] Cleynen Ancker leggen en[de] altijt houd[en] te gelijken

coste

Reacties (5)

Guido Snoeys zei op do, 09/21/2023 - 07:30

vervolg

42. half en[de] half . It[em] den Cleynen Ancker voers[creven] en[de] salmen niet moegen

43. opbeu[ren] soe datmen daer mede den Grooten Ancker eenich licht soud[e]

44. moegen benemen. It[em] waert datmen op drie vand[en] Cleyne[n] Anck[er]

45. voirs[creven] namaels achterwaert tegen den Grooten Anck[er] voirs[creven] tegeneen

46. woude dwelcmen altijt doen mach soe sondermen dat ged[aen] seynde

47. dan boven tuss[chen] beyde leggen 1 custbaer gote dewelcke den Grooten en[de]

Cleynen

48. Ancker voirsz[eyde] maken en[de] altijt houd[en] selen te gelijken cost half en[de] half

49. It[em] de gote tuss[chen] dachtercame[re]n vand[en] grooten en[de] cleynen ancker

vorg[he]

50. leggen en[de] achteruut en[de] bovenuut diemen selen de selve grooten en[de]

51. cleynen ancker ooc altijt houd[en] ten geliken coste half en[de] half en[de]

52. alle dwater van desen III goten lestgenoomen sal altijt loopen en[de]

53. geleyd worden met en[de] gelijc den and[eren] wate[ren] vand[en] III huysen

54. en[de] borneputte voirsz[eyde] . En[de] de putstijl vand[en] selven borneputte

55. sal altijt moeten bliven staende op deene vand[en] Cleyne[n] Ancke[r] voirsz[eyde]

56. d[aer] hij nu staet maer den cost d[aer] af en[de] oec vand[en] voirs[creven] bornputte

57. selen de voersz[eyden] III huyse te wetene de Duyve den Grooten Ancker en[de]

58. den Cleynen Ancker altijt evengelijc gelden en[de] dragen elc 1 derdendeel

59. daer af. Sonder arg[elist]

René van Weeren zei op vr, 09/22/2023 - 04:13

Vooral detailaanpassingen:

1. Adriaen tSmit huydevette[r] ende Laurette Snoeys e[iu]s uxor verc[ochten] Ghijsbrechte
2. Heystec cordewagencruyd[er] en[de] Heilwygen Wiericx e[iu]s uxo[re] een huys metter
3. achtercame[re]n metter helft vand[en] duergange metten derdendeele vand[en] borneputte
4. metten hove gr[onde] e[t] p[er]t[inentiis], geheet[en] den Grooten Ancker gest[aen] inde Mee[re] tusscen
5. Henricx De Bisscop huys geh[eeten] de Duyve dwelc hij onlanx led[en] jeg[hens] den voirg[enoemden]
6. Adriaene tSmit verc[ocht] heeft ex u[n]a oostw[er]t en[de] Lenaerts Vander Heyndonc
7. des backers huys geh[eeten] den Cleynen Ancker dwelc hij opten dach van hed[en] jeg[hens]
8. den voirsz[eyde] Adriaene tSmit oec verc[ocht] heeft ex altra comen[de] acht[er] metten vorsz[eyde]
9. hove aendes selfs Adriaens tSmits erve die hij d[aer] noch behouden[de]. blijft
10. gelyc dat nu ald[aer] vergun[n]ert bepaelt en[de] bereykent is. Dr[oech] op te
11. ... op V oude gr[ooten] erflic den godshuyse van Sinte Michiels. It[em] XXI
12. oude gr[ooten] , II oude Engeltsche en[de] II pond was erflic Heinrick van Halmale. It[em] XX s[chellingen]
13. gr[ooten] Brab[ants] erflic der wedewe Raes Van Bosbeke en[de] XX s[chellingen] gr[ooten] Brab[ants] lijftochten
14. den kinde[re]n Andries Mathijss[zoens] na inhoud huer[r> alre brieve daer jaerlix uutgaen[de]
15. Ende dien chijs en[de] co[m]mer voirg[enoemt] geloefde de voirsz[eyde] Ghijsbrecht Heystec
16. die med[e] voer ons quam pro se et suis voerd[en] altijt uut sinen huyse geh[eeten]
17. den Grooten Ancker voirg[enoemt] te geldene en[de] te betalene sonder des voirsz[eyde] Lenaerts
18. huys geh[eeten] den Cleynen Ancker en[de] der ande[re] goed[en] die d[aer] meer voer verbonden
19. moegen sijn cost last oft scade. Ende datter tselve huys geh[eeten] den Grooten Ancker
20. voirg[enoemt] medepant is over XXX s[chellingen] gr[ooten] erflic Jacope tSmit des voirsz[eyde] Adriaens
21. brueder die de voirsz[eyde] Heinric De Bisscop uut sinen huyse geh[eeten] de Duyve voirg[enoemt]
22. gelden[de] is na inhoud der brieve. En[de] noch over XV s[chellingen] gr[ooten] lijft[ochten] Jan Beys
23. wive die de voirsz[eyde] Lenaert uut sinen huyse geh[eeten] den Cleynen Ancker voirg[enoemt]
24. gelden[de] is na inhout der brieve en[de] anders niet. Condit[ione] dat
25. alle dwater vand[en] voirg[enoemde] drie huysen en[de] erven te wetene vand[e]r Duyve[re]
26. vand[en] Grooten Ancke[r] vand[en] Cleynen Ancke[r] vand[en] bornputte en[de] vand[en] III
27. achtercame[ren] vallende en[de] comen[de] altijt sinen ganc en[de] loop hebben en[de]
28. behouden sal achterwaert over drie en[de] duere den duerganc vander
29. achtercame[re]n vand[en] Grooten Ancke[r] voirg[enoemt] en[de] dan sal den Cleyne[n] Ancke[r]
30. voirsz[eyt] dat voert om moeten leyden over en[de] op d'erve vand[en] selve[n] Cleyne[n] Ancke[r]
31. uutgenomen dwater comen[de] uter goten boven tuss[chen] dachtercame[re]n vand[er] Duyve[r]
32. en[de] vand[en] Grooten Ancke[r] voirg[enoemt] liggen[de] en[de] achterw[er]t ten hoven uut dienen[de]
33. dat sal de voirsz[eyde] Duyve altijt moeten leyden over en[de] op d'erve vander
34. selver Duyven maer de voirsz[eyde] gote selen de Duyve en[de] den Grooten Ancker
35. voirg[enoemt] altijt moeten houd[en] te geliken coste half en[de] half. It[em] den slape[re] vand[en]
36. Cleynen Ancke[r] voirsz[eyt] nu opten Grooten Ancker voirsz[eyt] liggen[de] salmen moeten
37. afdoen. En[de] dat ged[aen] seynde sal den Grooten Ancker aldaer boven tuss[chen] beyde
38. moeten doen leggen 1 custbaer gote en[de] die altijt alleene bliven houden[de]
39. sonder cost ofte last vand[en] Cleynen Ancke[r] voirg[enoemt]. It[em] de gote diemen
40. acht[er] tuss[chen] den Grooten Ancker en[de] den Cleynen Ancker voirsz[eyt] nu leggen sal, selen
41. den selven Grooten en[de] Cleynen Ancke[r] leggen en[de] altijt houd[en] te gelijken coste
42. half en[de] half. It[em] den Cleynen Ancker voirsz[eyt] en salmen niet moegen
43. opvue[re]n soe datmen daermede den Grooten Ancke[r] eenich licht soude
44. moegen benemen. It[em] waert datmen op d'erve vand[en] Cleyne[n] Anck[er]
45. voirsz[eyt] namaels achterwaert tegen den Grooten Anck[er] voirs[creven] tym[m]eren
46. woude dwelcmen altijt doen mach soe soude men dat ged[aen] seynde
47. dan boven tuss[chen] beyde leggen 1 custbaer gote dewelcke den Grooten en[de] Cleyne[n]
48. Anck[er] voirsz[eyt] maken en[de] altijt houd[en] selen te gelijken coste half en[de] half.
49. It[em] de gote tuss[chen] dachtercame[re]n vand[en] Grooten en[de] Cleynen Anck[er] vorg<enoemt>
50. liggen[de] en[de] achterw[er]t ten hovenw[er]t dienen[de] selen de selve Grooten en[de]
51. Cleynen Anck[er] oec altijt houd[en] te geliken coste half en[de] half. En[de]
52. alle dwater van desen III goten lestgenoemt sal altijt loopen en[de]
53. geleydt worden met en[de] gelijc den and[er]en wate[re] vand[en] III huysen
54. en[de] borneputte voirg[enoemt]. En[de] den putstijl vand[en] selven borneputte
55. sal altijt moeten bliven staende op d'erve vand[en] Cleyne[n] Ancke[r] voirg[enoemt]
56. d[aer] hij nu staet maer den cost d[aer] af en[de] oec vand[en] voirsz[eyde] bornputte
57. selen de voirg[enoemde] III huyse te wetene de Duyve, den Grooten Ancker en[de]
58. den Cleynen Ancker altijt evengelijc geld[en] en[de] dragen elc 1 derdendeel
59. daer af. Sonder arg[elist]
Eod[em] d[ie] - id[em]

 

Guido Snoeys zei op vr, 09/22/2023 - 20:58

Hallo Rene

Toch nog enkele issues waaronder:

Voirsz[eyt] : na het zelfst naamwoord

Voirsz[eyde]: ervoor

Voirg[enoemt]: na het zelfst naamwoord

Voirg[enoemde]: ervoor

Is het zo ?

 

Bestaat : voirscreven (voerscreven ) 

Groet en bedankt

 

Guido

René van Weeren zei op vr, 09/22/2023 - 21:15

Dag Guido,

Het zijn volgens mij geen harde regels, maar op basis van de context de meest kloppende vormen.

Voirscreven bestaat inderdaad; in sommige gevallen kan voerscreven ook voorkomen. Zowel de i als de e werden nogal eens gebruikt om aan te geven dat de ervoor staande klinker langer diende te worden uitgesproken. In het Duits is dit nog steeds herkenbaar als de umlaut ("), die de betreffende klinker in klank 'verlengt' en  in schrijfvorm ook als e kan worden geschreven (bijvoorbeeld überhaupt zou je ook kunnen schrijven als ueberhaupt).

Guido Snoeys zei op za, 09/23/2023 - 08:09

Bedankt Rene,

Ik wou zeggen dat is duidelijk maar dat is het niet (altijd) .(context)

Vele groeten

 

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.