Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Controle opdrachtbrief

[85v]

[onleesbare notitie in de marge]

 

Opdracht

 

Wij Johan Harlaer schout in den ambachte van Zoetermeer,

Pieter Adriaenssz Tolen, ende Jan Cornelissen Hensbrouck,

schepenen in den selven ambachten, oirconden ende cennen dat

voor ons gecomen, ende persoonlijcken gecompareert sijn: Meijndertgen

Fransdr van Leeuwen, wedue ende boedelhoutster van za[liger] Johan

Deymen, voor d’eene helfte, ende Maria Boumans wedue ende

mede boedelhoutster van sa[liger] Ad? Franssen van Leeuwen, voor de[n] andre[n]

helfte, dewelcke bekende[n] int openbaer voorde[n] kanne [ver]coft

hebben, den XXIXen januarii lestleeden, ende dragen dienweghen

eygendomme op mitsdesen, ten overstaen ende mit adsistentie van

Siewert? Swanenburch, haer gecooren ende bij taende voorsc[reven] in desen

aen Michiel Bastiaenssen de Cock, als principael coopene, ende Adriaen

Symonssen als boch ende medestander, off actie hier aff van

selve[n] vercrijg[ende], eerst een stuck heell, riet ende gebroockenlant

leggende tot Soetermeer voors[creven] buijttenwech, te [ver]ongelden voor

twee metgen ghout cleijnemaet, soo goet ende quaet als het

voogaende [ver]ongelt is, streckende uijtte voorwechse wateringe

tot Adriaen Cornelis Dingnaerssoons landt off water toe, belent

noortwest Adriaen Corneliss Bremer, ende Lijsbeth Bremer met

inglants, suytoost ’tnaervolgnde parceell, ende nocheen parceell

seellants leg[ende] alsvooren, int mergenbouck bekent staende voor

anderhalff mergen cleijnemaet, streckende mede uijtte voorwechse

wateringe tot den voors[screven] Adriaen Corn[elis] Dingnaerssoons landt off

water toe, ende dit mette schuyr opt selve[n] landt staende, belendt

aende noortwestsyde t'voorgaen[de] parceell, ende aen suytoostsyde

den voors[creven] Adriaen Corn[elis] Dingnaerss met Vranck Corn[elis] Dingnaerssen

syn broeder, ende dit alles soo groot, ende cleijn, goet, ende quaet

sulcxs de voors[creven] lande[n] tussche[n] hare belende[n] sijn gelege[n], de[n]

t [ver]ongelden alsvoore[n], ende voorts als buyrlande[n] mitsgaders

maeck[ende] banwerck als recht is, sonder eenichsints meer belast

ofte beswaert te syn als gemeene buijrlande[n], ende byde[n]

met soodanige verdere conditien[,] voorwaerden ende waringen ?

grepen inde[n] oude opdrachten ende waerbrieven daer van ressterende

sijnde, t recht van dewelcke de[n] coopers mitsdeesen wert getransporteerd

waer naer sij hen sullen hebben te reguleren, ende sullen de[n] coopers

hier bij mede in eijgendomme hebben t staent molentgen op de[n]

landen staende, ende daer toe behoorende, ende belangen

den tijts gebruyck van de voorn[oemde] [ver]coopsters, off haer sa[ligen] mans ?

sij d’voorss[creven] vercochte landen niet te hebben belast noch beswaert

voir soo sellen ende [ver]binden sij met haere voorn[oemde] voochte t lant

bijdeesch tot warige, elxs ? persoon ende alle hare goedere[n] ?

onroer[ende], present ende toecomende de keure vandien ? ? ?

 

[bedrag in de marge]

 

86[r]

hoven[,] rechten ende rechteren, met [weggevallen]

bekenn[ende] haer deselve [ver]coopsten van de coop[weggevallen] de[n] opdracht

deeses voldaen, met behoorlijcke[n] schultbrieff ophuijde[n] byde[n] v[oir]s[creven]

coopers onder speciael [ver]bandt van de voors[creven] gecochte landen, ende

met een boch onder reminchime van rechten gepasseert vrijgelt

van alles, ende sonder eenige cortinge, alles sonder bedroch.

Oorconden deese[n] opdrachtbrieff ende op de[n] IIII juny anno 1630

 

J. Harlaer

Pieter Adriaenss Tolen

Jan Cornelisse Hensbroeck

Reacties (9)

Geert Ouweneel zei op wo, 06/07/2023 - 19:20

DE SCAN VAN HET TWEEDE DEEL ONTBREEKT

Opdracht
Wij Johan Harlaer schout in den ambachte van Zoetermeer,
Pieter Adriaenssoon Colen, ende Jan Cornelissen Hensbrouck,
schepenen in denselven ambachte, oirconden ende kennen dat
voor ons gecomen, ende persoonlijcken gecompareert sijn: Meyntgen
Fransdr van Leeuwen, wedue ende boedelhoutster van zaliger Johan
Deyman, voor d’eene helfte, ende Maria Boumans, wedue ende
mede boedelhoutster van saliger Adam Franssen van Leeuwen, voor de andre
helfte, dewelcke bekenden int openbaer voor de kanne vercocht te
hebben, den XXIXen january lestleeden, ende dragen dienvolgende in
eygendomme op mitsdesen, ten overstaen ende mit adsistentie van
Silvester Swanenburch, haer gecooren ende bijstaende voocht in desen,
aen Michiel Bastiaenssen de Cock, als principael cooper, ende Adriaen
Symonssen als boch ende medestander, off actie hier aff van de-
selve vercrijgende, eerst een stuck heell, riet ende gebroockenlant,
leggende tot Soetermeer voorsz. buyttenwech, te verongelden voor
twee mergen een hout cleyne maet, soo goet ende quaet als het
voogaende verongelt is, streckende uytte voorwechse wateringe
tot Adriaen Cornelis Dingnaerssoons landt off water toe, belent
noortwest Adriaen Cornelissen Bremer, ende Lijsbeth Bremer, met
inglanden, suytoost ’t naervolgnde parceell, ende noch een parceell
seellants leggende alsvooren, int mergenbouck bekent staende voor
anderhalff mergen cleyne maet, streckende mede uytte voorwechse
wateringe tot den voorsz. Adriaen Cornelis Dingnaerssoons landt off
water toe, ende dit mette schuyr opt selve landt staende, belendt
aen de noortwestsijde t'voorgaende parceell, ende aen de suytoostsijde
den voorsz. Adriaen Cornelis Dingnaerssen met Vranck Cornelis Dingnaerssen,
sijn broeder, ende dit alles soo groot, ende cleyn, goet, ende quaet
sulcxs de voorsz. landen tusschen hare belenden sijn gelegen, dan
te verongelden alsvooren, ende voorts als buyrlanden, mitsgaders
maeckende banwerck als recht is, sonder eenichsints meer belast
ofte beswaert te sijn als gemeene buyrlanden ende wijders
met soodanige vordere conditien, voorwaerden ende waringen be-
grepen in de oude opdrachten ende waerbrieven daer van respective
sijnde, t recht van dewelcke den coopers mitsdeesen wert getransporteert
waer naer sij hen sullen hebben te reguleren, ende sullen de coopers
hierbij mede in eygendomme hebben t staertmolentgen op de voorsz.
landen staende, ende daer toe behoorenden, ende belangende
den tijts gebruyck van de voornoemde vercoopsters, off haer saliger mans dat
sij d’voorsz. vercochte landen niet en hebben belast noch beswaert, daer-
voir soo stellen ende verbinden sij met haere voornoemde voochts handt
bij deesen tot warige, elcxs hen persoon ende alle hare goedere, roerende,
onroerende, present ende toecomende, de keure vandien subject allen s'heeren

 

Jan zei op wo, 06/07/2023 - 20:43

Dank voor de correcties.

Jan zei op wo, 06/07/2023 - 20:43

Dank voor de correcties.

Jan zei op wo, 06/07/2023 - 20:43

Dank voor de correcties.

Jan zei op wo, 06/07/2023 - 20:53

87[r]

Michiel Bastiaenssen de Cock principaell, schult[weggevallen]

Adriaen Symonss borch ende medestander,

Ende Adriaen Cornelissen de Vus?, borch

 

Wij Johan Harlaer[,] schout in den ambacht van Soeter[-]

Meer[,] Pieter Adriaenss Colen, ende Jan Cornelissen Hensbrouck

schepenen in denselven ambachte oirconden ende kennen dat

voor ons gecomen, ende persoonlijcken gecompareert sijn Michiell

Bastiaenssen de Cock als principael schuldenaer, ende Adriaen

Sijmonssen beijde woonnende in Sehwaert als borch, ende meede-

stander, mitsgaders Adriaen Cornelissen de Ruw woonnende in

Soetermeer als borch, ende mede principaell, elcs ende voor all,

ende y solidum, renuncierende tot dien eynde de benefitien ordinis

de usionis executionis, soo veel beduydende dat dezelve

benefitie gerenuncheert sijnde machinen voor de geheelle schult

aensprecken ende executeren die het den houder deses gelieft

hen houdende sulcks vanden effecte endewerckinge vandien well

onderrecht, ende bekennen dienvchende mitsdeesen wel, ende

deuchdelijcken schuldich te weesen aen Wijntgen Fransdr van Leeuwen

wilhe ende boedelhoutster van sa[liger] Johan Deijman, voor d’eene

helfd, ende Maria Boumans weh ende mede boedelhoutster

van sa[liger] Adam Franssz van Leeuwen voorde wederhelfte, off

den gerechten honder deses brieffs, de somme van een duijsent

vyffhondert ende tweentsestich carolus gulden tot XL grooten tstuck

spruijtende uijtsaecke dercoop ende opdracht, eerst van een

stuck heellck, riet ende gebroockenlandt leggende tot Poetermeer

voorss[creven] buijttenwech, te verongelde voor twee mergen ashout cleijne

maet, soo goet ende quaet als het voorgaende verongelt es,

streckende uijtte voorwechse wateringe tot Adriaen Cornelisz

Dingnaerssoons landt off watertoe, belent noortwest Adriaen

Cornelissen Bremer, ende lijsbeth Bromers met Ingelanden, suijtoost

tnaevohende parceell, ende noch van een parceel zeellants leggende

alsvooren, int mergenbouck bekent staende voor anderhalff mergen

cleijne maet, streckende mede uijtte voorwechse wateringe totten voirs[creven]

Adriaen Corn[enlisz] Dignaerssoons lant off watertoe, ende dit mette

schuijr op ’tselve landt staende, belent aen de noortwestsijde

t voorgaende parceell, ende aende suytoost syde den voorschreven

Adriaen Cornelis Duynaerssen met Vranck Cornelis Dingnaerssen sijn

broeder, te betalen de voors[creven] somme van een duysent vyff

hondert, ende tweentsestich carolus gulden, met een gerecht vijff

depaert van dien gereet, ende voorts met gelijcke vijffdepaert sjaers

? den tweeden februarij anno 1639 terste, ghe[-]

duyrende alsdan soo voorts aen van jare tot jare ter volle betalinge

Jan zei op wo, 06/07/2023 - 20:53

87[r]

Michiel Bastiaenssen de Cock principaell, schult[weggevallen]

Adriaen Symonss borch ende medestander,

Ende Adriaen Cornelissen de Vus?, borch

 

Wij Johan Harlaer[,] schout in den ambacht van Soeter[-]

Meer[,] Pieter Adriaenss Colen, ende Jan Cornelissen Hensbrouck

schepenen in denselven ambachte oirconden ende kennen dat

voor ons gecomen, ende persoonlijcken gecompareert sijn Michiell

Bastiaenssen de Cock als principael schuldenaer, ende Adriaen

Sijmonssen beijde woonnende in Sehwaert als borch, ende meede-

stander, mitsgaders Adriaen Cornelissen de Ruw woonnende in

Soetermeer als borch, ende mede principaell, elcs ende voor all,

ende y solidum, renuncierende tot dien eynde de benefitien ordinis

de usionis executionis, soo veel beduydende dat dezelve

benefitie gerenuncheert sijnde machinen voor de geheelle schult

aensprecken ende executeren die het den houder deses gelieft

hen houdende sulcks vanden effecte endewerckinge vandien well

onderrecht, ende bekennen dienvchende mitsdeesen wel, ende

deuchdelijcken schuldich te weesen aen Wijntgen Fransdr van Leeuwen

wilhe ende boedelhoutster van sa[liger] Johan Deijman, voor d’eene

helfd, ende Maria Boumans weh ende mede boedelhoutster

van sa[liger] Adam Franssz van Leeuwen voorde wederhelfte, off

den gerechten honder deses brieffs, de somme van een duijsent

vyffhondert ende tweentsestich carolus gulden tot XL grooten tstuck

spruijtende uijtsaecke dercoop ende opdracht, eerst van een

stuck heellck, riet ende gebroockenlandt leggende tot Poetermeer

voorss[creven] buijttenwech, te verongelde voor twee mergen ashout cleijne

maet, soo goet ende quaet als het voorgaende verongelt es,

streckende uijtte voorwechse wateringe tot Adriaen Cornelisz

Dingnaerssoons landt off watertoe, belent noortwest Adriaen

Cornelissen Bremer, ende lijsbeth Bromers met Ingelanden, suijtoost

tnaevohende parceell, ende noch van een parceel zeellants leggende

alsvooren, int mergenbouck bekent staende voor anderhalff mergen

cleijne maet, streckende mede uijtte voorwechse wateringe totten voirs[creven]

Adriaen Corn[enlisz] Dignaerssoons lant off watertoe, ende dit mette

schuijr op ’tselve landt staende, belent aen de noortwestsijde

t voorgaende parceell, ende aende suytoost syde den voorschreven

Adriaen Cornelis Duynaerssen met Vranck Cornelis Dingnaerssen sijn

broeder, te betalen de voors[creven] somme van een duysent vyff

hondert, ende tweentsestich carolus gulden, met een gerecht vijff

depaert van dien gereet, ende voorts met gelijcke vijffdepaert sjaers

? den tweeden februarij anno 1639 terste, ghe[-]

duyrende alsdan soo voorts aen van jare tot jare ter volle betalinge

Geert Ouweneel zei op do, 06/08/2023 - 08:06

hoven, rechten ende rechteren, met [weggevallen]
bekennende haer deselve vercoopsters van de coop[weggevallen] den opdracht
deeses voldaen, met behoorlijcken schultbrieff ophuyden bij de voorsz.
coopers onder speciael verbandt van de voorsz. gecochte landen, ende
met een borch onder renunchiatie van rechten gepasseert, vrijgelt
van alles, ende sonder eenige cortinge, alles sonder bedroch.
T'oirconden deesen opdrachtbrieff etc. op den IIII Juny anno 1638.
J. Harlaer
Pieter Adriaenssen Colen
Jan Cornelisse Hensbroeck

Jan zei op do, 06/08/2023 - 08:45

Hartelijk dank!

 

IK heb ook nog een poging gewaagd met de conclusie.

 

 

87[r]

Michiel Bastiaenssen de Cock principaell, schult[weggevallen]

Adriaen Symonss borch ende medestander,

Ende Adriaen Cornelissen de Vus?, borch

 

Wij Johan Harlaer[,] schout in den ambacht van Soeter[-]

Meer[,] Pieter Adriaenss Colen, ende Jan Cornelissen Hensbrouck

schepenen in denselven ambachte oirconden ende kennen dat

voor ons gecomen, ende persoonlijcken gecompareert sijn Michiell

Bastiaenssen de Cock als principael schuldenaer, ende Adriaen

Sijmonssen beijde woonnende in Sehwaert als borch, ende meede-

stander, mitsgaders Adriaen Cornelissen de Ruw woonnende in

Soetermeer als borch, ende mede principaell, elcs ende voor all,

ende y solidum, renuncierende tot dien eynde de benefitien ordinis

de usionis executionis, soo veel beduydende dat dezelve

benefitie gerenuncheert sijnde machinen voor de geheelle schult

aensprecken ende executeren die het den houder deses gelieft

hen houdende sulcks vanden effecte endewerckinge vandien well

onderrecht, ende bekennen dienvchende mitsdeesen wel, ende

deuchdelijcken schuldich te weesen aen Wijntgen Fransdr van Leeuwen

wilhe ende boedelhoutster van sa[liger] Johan Deijman, voor d’eene

helfd, ende Maria Boumans weh ende mede boedelhoutster

van sa[liger] Adam Franssz van Leeuwen voorde wederhelfte, off

den gerechten honder deses brieffs, de somme van een duijsent

vyffhondert ende tweentsestich carolus gulden tot XL grooten tstuck

spruijtende uijtsaecke dercoop ende opdracht, eerst van een

stuck heellck, riet ende gebroockenlandt leggende tot Poetermeer

voorss[creven] buijttenwech, te verongelde voor twee mergen ashout cleijne

maet, soo goet ende quaet als het voorgaende verongelt es,

streckende uijtte voorwechse wateringe tot Adriaen Cornelisz

Dingnaerssoons landt off watertoe, belent noortwest Adriaen

Cornelissen Bremer, ende lijsbeth Bromers met Ingelanden, suijtoost

tnaevohende parceell, ende noch van een parceel zeellants leggende

alsvooren, int mergenbouck bekent staende voor anderhalff mergen

cleijne maet, streckende mede uijtte voorwechse wateringe totten voirs[creven]

Adriaen Corn[enlisz] Dignaerssoons lant off watertoe, ende dit mette

schuijr op ’tselve landt staende, belent aen de noortwestsijde

t voorgaende parceell, ende aende suytoost syde den voorschreven

Adriaen Cornelis Duynaerssen met Vranck Cornelis Dingnaerssen sijn

broeder, te betalen de voors[creven] somme van een duysent vyff

hondert, ende tweentsestich carolus gulden, met een gerecht vijff

depaert van dien gereet, ende voorts met gelijcke vijffdepaert sjaers

? den tweeden februarij anno 1639 terste, ghe[-]

duyrende alsdan soo voorts aen van jare tot jare ter volle betalinge

 

[87v]

somme toe, doch meije daeraen ?

een gericke van de selve betelinge iedert ?

telcken interesse te moeten betalen naer ? ? ? ?

int jaer, sonder dat de comparanten in deesen onder tden

van te betalen interest de betalinge sullen mogen uyt steven ?

als het de houders deses brieffs gelieft, ende dat alle

vrijen suineren gelde, sonder eenige cortinge van verpandi

contributiën off schattingen ordinaris off extraordinan

van X XXXL l c minder off meerder pennigh, ende ?

impositiën bekent ende onbekent bij wien in wat manijere

ofte tot wiens laste dselve alreede ingestelt ende omges

sijn ofte alsnoch ingestelt, ende omgeslagen souden mogen werde

hoemen die soude mogen noemen, niet ter werelt uytbesonder

oock niet gchenstaende eenige placcaten off ordonnantiën uijtgegeven

off noch uijt tegenen tet contrarie disponeren, als bekennen

tselve aende coop genooten, ende d'voors landen ten dien regarde

te minder in prijse gecocht te hebben, verbindende de ?

cooper, ende mede stander voorn[noemt], tot verseeckertheyt vande

betalinge in voeen alsvooren, eerst specialijcken ’tselve

gecochte landt met datmen daerop ende in hetinden sal mogen

voorts verbindende alle drie de voors. comparanten elcxs hem

persoon, ende generalick alle hare goederen, roerende, onroeren

present ende toecomende de keur vandien subject alle

rechten, ende rechteren mette costen daeromme doen, des soo

beloven de principael comparanten voorn[noemt], onder gelijck

speriael, ende generael verbandt alsvoorene, den voors[creven] haeren

borge van deesen weder te bevrijden, costelas ende schaden

behouden, alles sonder eenich bedroch ? ofte bose list

t’oorconden deesen schultbrieff bij mij schout voors den

verlijde, ende begeerte vande comparanten voor noempt

mijn gewoonlijck schel in groenen was uijthangende besehelt

ende tot meerder kennis denselven brieff meede bij mi

byde voornoempde schepenen, onder de plijcke alse

in ’t protocoll respectivelijcken onderteijckent op den

juni anno XVIC ende achtendertich

 

J. Harlaer

Pieter Adriaenss Colen

Jan Cornelissen Hensbroeck

Jan zei op do, 06/08/2023 - 08:45

einde

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.