Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van het stukje tekst, beginnend boven aan de linker pagina t/m de ondertekening? Bijvoorbaat dank.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 10/01/2022 - 09:19

eensijts Jan Beckers, andersijt Cornelis Hebben saeliger
erff, soo ende gelijck sij hetselve tegenwordich sijn besit-
tende, sijnde vrij erff soo comparanten verclaerden,
om bij foute van betaelinghe der jaerlixe
renthe t'sije in deel ofte geheel ten achteren
denselven achterstandt daerop te moegen
doen uytpeynden de panden rijten ende splijten
tot eyntelijcke betaelinghe des achterstants
sampt allen oncosten daerbij, edoch dese rente
ten allen jaeren op den voorsz. termijn
van verschiendagh magh afgelost ende de voorsz.
onderpanden gevrijt ende ontbonden worden,
de lossinghe een vierdel jaeren van te vooren
bij de comparanten wettelijck aengecondicht sijnde,
mits restitueerende ende erleggende eene gelijcke somme
penninghen in weerde als voorsz. ende allen achter-
standt te bevoorens afbetaelt sijnde, ende aengesien
de voorgemelte comparanten geheelijck sulx als
voorsz. voor ons hebben bekent ende geaffirmeert, soo
hebben wij voorsz. scholtis ende schepenen desen met
onsen segel ende gemeyn schepenampts segel hier-
onder opgedruckt sijnde bevestischt ende mede
door onsen secretaris doen onderteeckenen.
Actum Well den 11 January 1686 ende was geseegelt
met twee seegelen gedruckt in groenen wasche
yeder overdeeckt met een sterre van wyt papier
ende was onderteeckent J. Claessens secretaris
Accordeert met sijn origineel, bij mij
J. Claessens secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.