Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie van de akte, beginnend bovenaan de linker bladzijde en eindigend in het bovenste gedeelte van de rechter pagina. Bijvoorbaat dank

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 10/01/2022 - 08:55

Beleenbrief van
Anthoon Hebben tot
behoef van Jan
Lenssens
Wij, Albert van den Boedinckhuysen, scholtis, Rombolt Leussen
ende Herman Dybels, schepenen ende voorts wij semptelijcke
schepenen der vrij heerlijckheyt Well ende Bergen, doen
condt, tuygen ende verclaeren, dat voor ons in persoone sijn
gecompareert Anthoon Hebben ende Bartelijn Mocken, sijne
huysvrouwe, ende hebben bekent, gelijck sij bekennen bij dese,
wel ende te danck ontfangen te hebben van Jan Linssen
ende Henrisken Rutten, sijne huysvrouwe, eene somme van
twee hondert ende vijftich gulden loopent gelt, die sij
tot hunnen oirbaer ende profijt hadden aengeleyt,
waervoor sij comparanten in pandtschap hebben gegeven,
gelijck sij geven bij dese, een stuck bouwlandt, gelegen
in de bandt, eensijts Jan Beckers erff, andersijts de
comparanten eygen erff, schietende met den eenen
eynde op den gemeynen wegh neffens de weerden
aen de Maese, met den anderen eyndt op den
bandtsen graeff, groot eenen mergen ende een vierden-
deel om hetselve voor de jaerlixe renthe
van de voors. somme onbereeckent te gebruycken, mits
draegende daervan de contributie ende desen gemeynts
lasten, aengaende op Sint Jacob ende alsoo wederom
eyndende, van welcke erff den aenvanck sal wesen
als na stopper bloot deses jaers 1685, tot realisatie
vandyen renuntieerden dese eheluyden comparanten
voor hunne ende hunne erven ende naecomelingen
de bestendichte maniere rechten opt voorsz. erff
ende transporteerden t'selve met handt, halm ende monde
in behoef van Jan Linssen, Henrisken Rutten, sijne
huysvrouwe ende hunne erven, om te gebruycken in maniere
voorsz. ter tijt ende wijle dat de voorsz. capitael aen hunne
wort gerestitueert, welcke lossinghe eheluyden comparanten
ofte hunnen erven alle jaeren sullen moegen doen,
mits doende daervan de opsegginghe een geheel jaer
te bevooren ende restitueerende alsdan het voorsz. capitael
op den 12 July in handen van Jan Linssen, sijne huysvrouwe
ende hunnen erven, die alsdan op stopel bloot daernaer-
volgende hetselve erff sullen affstaen, sonder eenich
mistrecht daeraen te behouden, ten effect van-
dyen renuntieerden dese eheluyden den comparanten
op de exeptie van niet getelt gelt ende op alle andere patien,
privilegien ende beneficien die aen hunne tegens den
inhoudt van dese soude connen ofte moegen patro-
cineeren, waerop ick scholtis, ten overstaen van de
bovengenoemde schepenen, dese eheluyden comparanten
ende hunnen erven vant voorsz. erf ende gebruyck
vandyen tot daeraen hebbe onterft, ontguet ende ont-
rechticht, ende vervolgens daeraen geërft, geguedt ende
gerechticht Jan Linssen, sijne huysvrouwe ende hunnen
erven, allet sonder argh ofte list, in oirconde der
waerheyt hebbe ick scholtis mijnen seegel voor
ende wij schepenen onsen gemeynen schepenampts
seegel naer opt spatium dese doen drucken ende
bij onsen gerichtssecretaris doen onderteeckenen,
gedaen in de gerichte tot Well op den twelften
July 1689 ende was geseegelt met twee seegelen,
gedruck in groenen wassche, overdeckt yeder
met een sterre van wijt papier ende was onder-
teeckent J. Claessens secretaris.
Accordeert met sijn origineel bij mij
J. Claessens secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.