In Muizen zijn de stemmen geteld

In 1848 werden in België de gemeenteraden vernieuwd. Alle mannen die een minimumbedrag aan belastingen betaalden moesten deelnemen aan de verkiezingen die tot de samenstelling van de nieuwe raden zouden leiden. In Muizen in Belgisch Limburg, dat toen 123 inwoners telde, werden de twintig kiezers samengeroepen om de namen van hun voorkeur op briefkens te schrijven. Voordat de kiezers weer uiteen gaan is het resultaat van de stemming bekend.

niveau
 • Proces-verbael
  van de vergadering der gemeentekiezers in dato den twee
  en twintigste der maend augustus 1800 acht en veertig, op welke
  men is overgegaen tot de geheele hernieuwing van den gemeenten
  raed.

  In het jaer achttienhonderd acht en veertig den twee en
  twintigsten augustus ten tien ueren voormiddag, de burgers
  bijeengeroepen door brieven van het kollegie van burgemeester
  en schepen, ten einde over te gaen tot de kiezing van
  de geheele hernieuwing des gemeentenraed, ingevolg koninglijk
  besluit van den eersten augustus loopende maend, en
  ter uitvoering van art. 20 der gemeentewet van den 30
  meert 1836, vergaderen zich in het lokael voor de kiezing
  bepaeld,
  het kiezersbureau zamengesteld van den heer Robyns
  Jean Lambert, president, en de heeren
  Onckelinx Renier,
  Robyns Gaspard Lambert,
  Libens Jean,
  4° Robyns Herman,
  scrutateurs,
  respectivelijk gedragen onder de n 1, 2, 3, 4 en 9 op den
  staet van designatie door de permanente deputatie van
  den provincialen raed opgemaekt, installeert zich ten twee
  ueren naermiddag.
  Er wordt geconstateerd dat de officiele lijst der kiezers
  van het kollegie in de vergaderingszael is opgeplakt
  en dat het eerste paragraphe van het artikel 26, de art.
  27, 29, 33, 34, 37, 40 en 44 van de gemeentewet en de artikels
  111, 112 en 113 van het strafwetboek aen de deur van den
  zael in groote letters geafficheerd zijn.
  Het bureau behoorlijk geconstitueerd, noemt als zijnen
  secretaris den heer Jan Francis Schurmans.
  De president verklaerd hebbende dat men zal tot de


  kiezing overgaen, de secretaris geeft aflezing met luider stem
  van de artikels 111, 112 en 113 van het strafwetboek en van
  de artikels 29 ad 44 inbegrepen van de gemeentewet, waervan
  een exemplaer op het bureau gedeponeerd blijft.
  De tafel geplaets voor de president en de scrutateurs,
  is in dien aerd gedeponeerd dat de kiezers er rondom kunnen
  circuleren en toegang verkrijgen.
  Op de tafel bevindt zich eene bus met twee sloten, waervan
  de sleutels zijn overgegeven den eenen aen den heer president
  en den anderen aen den heer Gaspar Robyns, den oudsten der
  scrutateurs. Men verzekert zich dat de bus geen papieren
  houdt.
  De president verwittigt de vergadering dat er te kiezen
  zijn zeven raedsleden, in vervanging van de heeren Robyns
  Joannes Christophorus, burgemeester, Moria
  Gilis, Robyns Joannes Antonius, schepenen, Trimpeneers
  Jan, Robyns Ludovicus, Libens Peeter en Houart
  Nicolaus, raedsleden.
  Hij verzoekt de kiezers op briefkens te schrijven, zooveel
  namen als er raedsleden te kiezen zijn, daerbijvoegende voor zoo veel
  mogelijk de voornamen en kwaliteiten der persoonen aen de welke
  dezelve hunne stemmen willen geven.
  Hij verwittigt eensgelijks de vergadering, dat de stembriefjes
  die niet op blanco papier zullen geschreven zijn, niet aengenomen
  zullen worden.
  Onmiddelijk na deze informatie doet de heer secretaris volgens
  de officiele lijst de nominale oproeping in de alphabetische
  order.
  Ieder kiezer na afgeroepen te zijn, geeft over zijn stembriefje,
  geschreven en toegemaekt, aen den president, die hetzelve in de
  bus deponeert.
  De naem van iedere stemmende is ingeschreven na gelang
  dat de oproeping zich doet, op twee lijsten, gehouden de eene door
  den heer Joannes Libens, scrutateur, en de andere door den
  secretaris.
  De president van den bureau, de scrutateur en de secretaris


  teekenen deze lijsten.
  De lijst der kiezers uitgeput zijnde, vraegt de president aen
  de vergadering of er nog kiezers zich bevinden, welke niet gestemd
  hebben.
  Deze werkzaemheden geeindigd zijnde is de scrutin gesloten
  gedeclareerd, en is daerna overgegaen tot de opening der bus en
  de verificatie van het getal stembriefjes die zich er in bevinden.
  Dit getal bedraegt twintig en dat van de stemmers
  bedraegt twintig.
  De volstrekte meerderheid is diensvolgens bepaeld op elf.
  De heer Onckelinx Renier, scrutateur, neemt het een
  na het andere stembriefje, ontvouwt het, geeft het over aen
  den president die ervan voorlezing doet met luider stem en het
  zelve ter hand stelt aen den heer Herman Robyns, andere
  scrutateur.
  De opneming van den scrutin geeft het volgende resultaet:
  Mr. Jean Antoon Robyns vijftien stemmen 15
  Mr. Nicolas Houart twaelf idem 12
  Mr. Jean Trimpeneers tien idem 10
  Mr. Joseph Mottar negen idem 9
  Mr. Christophorus Robyns acht idem 8
  Mr. Jean Libens, herbergier zeven idem 7
  Mr. Gilis Moria zes idem 6
  Mr. Renier Onckelinx vijf idem 5
  Mr. Peeter Libens vier idem 4
  Mr. Jan Houberechts vier idem 4
  Mr. Gaspard Lambert Robyns twee idem 2
  Mr. Herman Robyns drij idem 3
  Mr. Jean Libens de jonge een idem 1
  Mr. Lambert Bruyninx een idem 1
  Mr. Jean Bex een idem 1
  De heeren Jean Antoon Robyns en Nicolaus
  Houart, meerder dan de helft der stemmen bekomen hebbende,
  zijn dadelijk raedsleden geproclameerd.
  Alle de raedsleden te benoemen door het kollegie niet met
  het eerste scrutin gekozen zijnde, maekt het principael


  bureau eene lijst van tien persoonen, dubbel getal van dat
  der raedsleden nog te kiezen. Zijn op die lijst gebragt de
  heeren Jean Trimpeneers, Joseph Mottar, Christophorus
  Robyns, Jean Libens herbergier, Louis Robyns, Gilis
  Moria, Renier Onckelinx, Peeter Libens, Jan Houberechts
  en Herman Robyns.
  Het bureau verklaert dat men terstond zal overgaen tot eene
  scrutin van ballotagie tusschen de hiervoren genoemde.
  Hij verwittigt het gezelschap dat de stemmen niet kunnen
  gegeven worden dan aen de kandidaten gebragt op de lijst die
  hij gegeven heeft. Er is alsdan overgegaen tot de oproeping der kiezers
  en tot de opneming van den scrutin op de wijze hiervoren aengehaeld.
  Het getal stembriefjes is achttien.
  De stemmen zijn overgebragt als volgt.
  De heer Christophorus Robyns achttien stemmen 18
  Mr. Jean Libens dertien idem 13
  Mr. Jean Trimpeneers achttien idem 18
  Mr. Joseph Mottar vijftien idem 15
  Mr. Louis Robyns veertien idem 14
  De heeren Christophorus Robyns, Jean Libens,
  Jean Trimpeneers, Joseph Mottar en Louis Robyns,
  de meerderheid der stemmen bekomen hebbende, zijn dadelijk raedsleden
  geproclameerd.
  De stembriefjes zijn verbrand in tegenwoordigheid der vergadering.
  Van dit alles is het tegenwoordig proces-verbael opgemaekt geweest
  gedurende de zitting en geteekend door de leden van het principael
  bureau, uitgenomen Renier Onckelinx, scrutateur, welke verklaerd heeft
  teekenen onkundig te wezen. Een der dubbel alsmede de lijsten der
  kiezers en der stemmers zullen dadelijk verzonden worden aen de
  deputatie van den provincialen raed door de zorg van den president,
  het ander zal tegen recipisse gedeponeerd worden (aen de deputatie
  van den provincialen raed zegge) op het secretariaet der gemeente,
  alwaer een ieder ervan zal kunnen kennis nemen.
  Gedaen te Muysen den 22 augustus 1848.
  (Getekend:) Jean L. Robyns, H. Robyns, J. Libens, G.L. Robyns
  en J.F. Schurmans.
  Pour copie conforme
  Le secrétaire communal Le bourgmestre
  J.F. Schurmans J.C.Robyns
 • Proces-verbael
  van de vergadering der gemeentekiezers in dato den twee
  en twintigste der maend augustus 1800 acht en veertig, op welke
  men is overgegaen tot de geheele hernieuwing van den gemeenten
  raed.

  In het jaer achttienhonderd acht en veertig den twee en
  twintigsten augustus ten tien ueren voormiddag, de burgers
  bijeengeroepen door brieven van het kollegie van burgemeester
  en schepen, ten einde over te gaen tot de kiezing van
  de geheele hernieuwing des gemeentenraed, ingevolg koninglijk
  besluit van den eersten augustus loopende maend, en
  ter uitvoering van art. 20 der gemeentewet van den 30
  meert 1836, vergaderen zich in het lokael voor de kiezing
  bepaeld,
  het kiezersbureau zamengesteld van den heer Robyns
  Jean Lambert, president, en de heeren
  Onckelinx Renier,
  Robyns Gaspard Lambert,
  Libens Jean,
  4° Robyns Herman,
  scrutateurs,
  respectivelijk gedragen onder de n 1, 2, 3, 4 en 9 op den
  staet van designatie door de permanente deputatie van
  den provincialen raed opgemaekt, installeert zich ten twee
  ueren naermiddag.
  Er wordt geconstateerd dat de officiele lijst der kiezers
  van het kollegie in de vergaderingszael is opgeplakt
  en dat het eerste paragraphe van het artikel 26, de art.
  27, 29, 33, 34, 37, 40 en 44 van de gemeentewet en de artikels
  111, 112 en 113 van het strafwetboek aen de deur van den
  zael in groote letters geafficheerd zijn.
  Het bureau behoorlijk geconstitueerd, noemt als zijnen
  secretaris den heer Jan Francis Schurmans.
  De president verklaerd hebbende dat men zal tot de


  kiezing overgaen, de secretaris geeft aflezing met luider stem
  van de artikels 111, 112 en 113 van het strafwetboek en van
  de artikels 29 ad 44 inbegrepen van de gemeentewet, waervan
  een exemplaer op het bureau gedeponeerd blijft.
  De tafel geplaets voor de president en de scrutateurs,
  is in dien aerd gedeponeerd dat de kiezers er rondom kunnen
  circuleren en toegang verkrijgen.
  Op de tafel bevindt zich eene bus met twee sloten, waervan
  de sleutels zijn overgegeven den eenen aen den heer president
  en den anderen aen den heer Gaspar Robyns, den oudsten der
  scrutateurs. Men verzekert zich dat de bus geen papieren
  houdt.
  De president verwittigt de vergadering dat er te kiezen
  zijn zeven raedsleden, in vervanging van de heeren Robyns
  Joannes Christophorus, burgemeester, Moria
  Gilis, Robyns Joannes Antonius, schepenen, Trimpeneers
  Jan, Robyns Ludovicus, Libens Peeter en Houart
  Nicolaus, raedsleden.
  Hij verzoekt de kiezers op briefkens te schrijven, zooveel
  namen als er raedsleden te kiezen zijn, daerbijvoegende voor zoo veel
  mogelijk de voornamen en kwaliteiten der persoonen aen de welke
  dezelve hunne stemmen willen geven.
  Hij verwittigt eensgelijks de vergadering, dat de stembriefjes
  die niet op blanco papier zullen geschreven zijn, niet aengenomen
  zullen worden.
  Onmiddelijk na deze informatie doet de heer secretaris volgens
  de officiele lijst de nominale oproeping in de alphabetische
  order.
  Ieder kiezer na afgeroepen te zijn, geeft over zijn stembriefje,
  geschreven en toegemaekt, aen den president, die hetzelve in de
  bus deponeert.
  De naem van iedere stemmende is ingeschreven na gelang
  dat de oproeping zich doet, op twee lijsten, gehouden de eene door
  den heer Joannes Libens, scrutateur, en de andere door den
  secretaris.
  De president van den bureau, de scrutateur en de secretaris


  teekenen deze lijsten.
  De lijst der kiezers uitgeput zijnde, vraegt de president aen
  de vergadering of er nog kiezers zich bevinden, welke niet gestemd
  hebben.
  Deze werkzaemheden geeindigd zijnde is de scrutin gesloten
  gedeclareerd, en is daerna overgegaen tot de opening der bus en
  de verificatie van het getal stembriefjes die zich er in bevinden.
  Dit getal bedraegt twintig en dat van de stemmers
  bedraegt twintig.
  De volstrekte meerderheid is diensvolgens bepaeld op elf.
  De heer Onckelinx Renier, scrutateur, neemt het een
  na het andere stembriefje, ontvouwt het, geeft het over aen
  den president die ervan voorlezing doet met luider stem en het
  zelve ter hand stelt aen den heer Herman Robyns, andere
  scrutateur.
  De opneming van den scrutin geeft het volgende resultaet:
  Mr. Jean Antoon Robyns vijftien stemmen 15
  Mr. Nicolas Houart twaelf idem 12
  Mr. Jean Trimpeneers tien idem 10
  Mr. Joseph Mottar negen idem 9
  Mr. Christophorus Robyns acht idem 8
  Mr. Jean Libens, herbergier zeven idem 7
  Mr. Gilis Moria zes idem 6
  Mr. Renier Onckelinx vijf idem 5
  Mr. Peeter Libens vier idem 4
  Mr. Jan Houberechts vier idem 4
  Mr. Gaspard Lambert Robyns twee idem 2
  Mr. Herman Robyns drij idem 3
  Mr. Jean Libens de jonge een idem 1
  Mr. Lambert Bruyninx een idem 1
  Mr. Jean Bex een idem 1
  De heeren Jean Antoon Robyns en Nicolaus
  Houart, meerder dan de helft der stemmen bekomen hebbende,
  zijn dadelijk raedsleden geproclameerd.
  Alle de raedsleden te benoemen door het kollegie niet met
  het eerste scrutin gekozen zijnde, maekt het principael


  bureau eene lijst van tien persoonen, dubbel getal van dat
  der raedsleden nog te kiezen. Zijn op die lijst gebragt de
  heeren Jean Trimpeneers, Joseph Mottar, Christophorus
  Robyns, Jean Libens herbergier, Louis Robyns, Gilis
  Moria, Renier Onckelinx, Peeter Libens, Jan Houberechts
  en Herman Robyns.
  Het bureau verklaert dat men terstond zal overgaen tot eene
  scrutin van ballotagie tusschen de hiervoren genoemde.
  Hij verwittigt het gezelschap dat de stemmen niet kunnen
  gegeven worden dan aen de kandidaten gebragt op de lijst die
  hij gegeven heeft. Er is alsdan overgegaen tot de oproeping der kiezers
  en tot de opneming van den scrutin op de wijze hiervoren aengehaeld.
  Het getal stembriefjes is achttien.
  De stemmen zijn overgebragt als volgt.
  De heer Christophorus Robyns achttien stemmen 18
  Mr. Jean Libens dertien idem 13
  Mr. Jean Trimpeneers achttien idem 18
  Mr. Joseph Mottar vijftien idem 15
  Mr. Louis Robyns veertien idem 14
  De heeren Christophorus Robyns, Jean Libens,
  Jean Trimpeneers, Joseph Mottar en Louis Robyns,
  de meerderheid der stemmen bekomen hebbende, zijn dadelijk raedsleden
  geproclameerd.
  De stembriefjes zijn verbrand in tegenwoordigheid der vergadering.
  Van dit alles is het tegenwoordig proces-verbael opgemaekt geweest
  gedurende de zitting en geteekend door de leden van het principael
  bureau, uitgenomen Renier Onckelinx, scrutateur, welke verklaerd heeft
  teekenen onkundig te wezen. Een der dubbel alsmede de lijsten der
  kiezers en der stemmers zullen dadelijk verzonden worden aen de
  deputatie van den provincialen raed door de zorg van den president,
  het ander zal tegen recipisse gedeponeerd worden (aen de deputatie
  van den provincialen raed zegge) op het secretariaet der gemeente,
  alwaer een ieder ervan zal kunnen kennis nemen.
  Gedaen te Muysen den 22 augustus 1848.
  (Getekend:) Jean L. Robyns, H. Robyns, J. Libens, G.L. Robyns
  en J.F. Schurmans.
  Pour copie conforme
  Le secrétaire communal Le bourgmestre
  J.F. Schurmans J.C.Robyns
 • Proces-verbael
  van de vergadering der gemeentekiezers in dato den twee
  en twintigste der maend augustus 1800 acht en veertig, op welke
  men is overgegaen tot de geheele hernieuwing van den gemeenten
  raed.

  In het jaer achttienhonderd acht en veertig den twee en
  twintigsten augustus ten tien ueren voormiddag, de burgers
  bijeengeroepen door brieven van het kollegie van burgemeester
  en schepen, ten einde over te gaen tot de kiezing van
  de geheele hernieuwing des gemeentenraed, ingevolg koninglijk
  besluit van den eersten augustus loopende maend, en
  ter uitvoering van art. 20 der gemeentewet van den 30
  meert 1836, vergaderen zich in het lokael voor de kiezing
  bepaeld,
  het kiezersbureau zamengesteld van den heer Robyns
  Jean Lambert, president, en de heeren
  Onckelinx Renier,
  Robyns Gaspard Lambert,
  Libens Jean,
  4° Robyns Herman,
  scrutateurs,
  respectivelijk gedragen onder de n 1, 2, 3, 4 en 9 op den
  staet van designatie door de permanente deputatie van
  den provincialen raed opgemaekt, installeert zich ten twee
  ueren naermiddag.
  Er wordt geconstateerd dat de officiele lijst der kiezers
  van het kollegie in de vergaderingszael is opgeplakt
  en dat het eerste paragraphe van het artikel 26, de art.
  27, 29, 33, 34, 37, 40 en 44 van de gemeentewet en de artikels
  111, 112 en 113 van het strafwetboek aen de deur van den
  zael in groote letters geafficheerd zijn.
  Het bureau behoorlijk geconstitueerd, noemt als zijnen
  secretaris den heer Jan Francis Schurmans.
  De president verklaerd hebbende dat men zal tot de


  kiezing overgaen, de secretaris geeft aflezing met luider stem
  van de artikels 111, 112 en 113 van het strafwetboek en van
  de artikels 29 ad 44 inbegrepen van de gemeentewet, waervan
  een exemplaer op het bureau gedeponeerd blijft.
  De tafel geplaets voor de president en de scrutateurs,
  is in dien aerd gedeponeerd dat de kiezers er rondom kunnen
  circuleren en toegang verkrijgen.
  Op de tafel bevindt zich eene bus met twee sloten, waervan
  de sleutels zijn overgegeven den eenen aen den heer president
  en den anderen aen den heer Gaspar Robyns, den oudsten der
  scrutateurs. Men verzekert zich dat de bus geen papieren
  houdt.
  De president verwittigt de vergadering dat er te kiezen
  zijn zeven raedsleden, in vervanging van de heeren Robyns
  Joannes Christophorus, burgemeester, Moria
  Gilis, Robyns Joannes Antonius, schepenen, Trimpeneers
  Jan, Robyns Ludovicus, Libens Peeter en Houart
  Nicolaus, raedsleden.
  Hij verzoekt de kiezers op briefkens te schrijven, zooveel
  namen als er raedsleden te kiezen zijn, daerbijvoegende voor zoo veel
  mogelijk de voornamen en kwaliteiten der persoonen aen de welke
  dezelve hunne stemmen willen geven.
  Hij verwittigt eensgelijks de vergadering, dat de stembriefjes
  die niet op blanco papier zullen geschreven zijn, niet aengenomen
  zullen worden.
  Onmiddelijk na deze informatie doet de heer secretaris volgens
  de officiele lijst de nominale oproeping in de alphabetische
  order.
  Ieder kiezer na afgeroepen te zijn, geeft over zijn stembriefje,
  geschreven en toegemaekt, aen den president, die hetzelve in de
  bus deponeert.
  De naem van iedere stemmende is ingeschreven na gelang
  dat de oproeping zich doet, op twee lijsten, gehouden de eene door
  den heer Joannes Libens, scrutateur, en de andere door den
  secretaris.
  De president van den bureau, de scrutateur en de secretaris


  teekenen deze lijsten.
  De lijst der kiezers uitgeput zijnde, vraegt de president aen
  de vergadering of er nog kiezers zich bevinden, welke niet gestemd
  hebben.
  Deze werkzaemheden geeindigd zijnde is de scrutin gesloten
  gedeclareerd, en is daerna overgegaen tot de opening der bus en
  de verificatie van het getal stembriefjes die zich er in bevinden.
  Dit getal bedraegt twintig en dat van de stemmers
  bedraegt twintig.
  De volstrekte meerderheid is diensvolgens bepaeld op elf.
  De heer Onckelinx Renier, scrutateur, neemt het een
  na het andere stembriefje, ontvouwt het, geeft het over aen
  den president die ervan voorlezing doet met luider stem en het
  zelve ter hand stelt aen den heer Herman Robyns, andere
  scrutateur.
  De opneming van den scrutin geeft het volgende resultaet:
  Mr. Jean Antoon Robyns vijftien stemmen 15
  Mr. Nicolas Houart twaelf idem 12
  Mr. Jean Trimpeneers tien idem 10
  Mr. Joseph Mottar negen idem 9
  Mr. Christophorus Robyns acht idem 8
  Mr. Jean Libens, herbergier zeven idem 7
  Mr. Gilis Moria zes idem 6
  Mr. Renier Onckelinx vijf idem 5
  Mr. Peeter Libens vier idem 4
  Mr. Jan Houberechts vier idem 4
  Mr. Gaspard Lambert Robyns twee idem 2
  Mr. Herman Robyns drij idem 3
  Mr. Jean Libens de jonge een idem 1
  Mr. Lambert Bruyninx een idem 1
  Mr. Jean Bex een idem 1
  De heeren Jean Antoon Robyns en Nicolaus
  Houart, meerder dan de helft der stemmen bekomen hebbende,
  zijn dadelijk raedsleden geproclameerd.
  Alle de raedsleden te benoemen door het kollegie niet met
  het eerste scrutin gekozen zijnde, maekt het principael


  bureau eene lijst van tien persoonen, dubbel getal van dat
  der raedsleden nog te kiezen. Zijn op die lijst gebragt de
  heeren Jean Trimpeneers, Joseph Mottar, Christophorus
  Robyns, Jean Libens herbergier, Louis Robyns, Gilis
  Moria, Renier Onckelinx, Peeter Libens, Jan Houberechts
  en Herman Robyns.
  Het bureau verklaert dat men terstond zal overgaen tot eene
  scrutin van ballotagie tusschen de hiervoren genoemde.
  Hij verwittigt het gezelschap dat de stemmen niet kunnen
  gegeven worden dan aen de kandidaten gebragt op de lijst die
  hij gegeven heeft. Er is alsdan overgegaen tot de oproeping der kiezers
  en tot de opneming van den scrutin op de wijze hiervoren aengehaeld.
  Het getal stembriefjes is achttien.
  De stemmen zijn overgebragt als volgt.
  De heer Christophorus Robyns achttien stemmen 18
  Mr. Jean Libens dertien idem 13
  Mr. Jean Trimpeneers achttien idem 18
  Mr. Joseph Mottar vijftien idem 15
  Mr. Louis Robyns veertien idem 14
  De heeren Christophorus Robyns, Jean Libens,
  Jean Trimpeneers, Joseph Mottar en Louis Robyns,
  de meerderheid der stemmen bekomen hebbende, zijn dadelijk raedsleden
  geproclameerd.
  De stembriefjes zijn verbrand in tegenwoordigheid der vergadering.
  Van dit alles is het tegenwoordig proces-verbael opgemaekt geweest
  gedurende de zitting en geteekend door de leden van het principael
  bureau, uitgenomen Renier Onckelinx, scrutateur, welke verklaerd heeft
  teekenen onkundig te wezen. Een der dubbel alsmede de lijsten der
  kiezers en der stemmers zullen dadelijk verzonden worden aen de
  deputatie van den provincialen raed door de zorg van den president,
  het ander zal tegen recipisse gedeponeerd worden (aen de deputatie
  van den provincialen raed zegge) op het secretariaet der gemeente,
  alwaer een ieder ervan zal kunnen kennis nemen.
  Gedaen te Muysen den 22 augustus 1848.
  (Getekend:) Jean L. Robyns, H. Robyns, J. Libens, G.L. Robyns
  en J.F. Schurmans.
  Pour copie conforme
  Le secrétaire communal Le bourgmestre
  J.F. Schurmans J.C.Robyns
 • Proces-verbael van de vergadering der gemeentekiezers in dato den twee en twintigste der maend augustus 1800 acht en veertig, op welke men is overgegaen tot de geheele hernieuwing van den gemeenten raed. In het jaer achttienhonderd acht en veertig den twee en twintigsten augustus ten tien ueren voormiddag, de burgers bijeengeroepen door brieven van het kollegie van burgemeester en schepen, ten einde over te gaen tot de kiezing van de geheele hernieuwing des gemeentenraed, ingevolg koninglijk besluit van den eersten augustus loopende maend, en ter uitvoering van art. 20 der gemeentewet van den 30 meert 1836, vergaderen zich in het lokael voor de kiezing bepaeld, het kiezersbureau zamengesteld van den heer Robyns Jean Lambert, president, en de heeren 1° Onckelinx Renier, 2° Robyns Gaspard Lambert, 3° Libens Jean, 4° Robyns Herman, scrutateurs, respectivelijk gedragen onder de n 1, 2, 3, 4 en 9 op den staet van designatie door de permanente deputatie van den provincialen raed opgemaekt, installeert zich ten twee ueren naermiddag. Er wordt geconstateerd dat de officiele lijst der kiezers van het kollegie in de vergaderingszael is opgeplakt en dat het eerste paragraphe van het artikel 26, de art. 27, 29, 33, 34, 37, 40 en 44 van de gemeentewet en de artikels 111, 112 en 113 van het strafwetboek aen de deur van den zael in groote letters geafficheerd zijn. Het bureau behoorlijk geconstitueerd, noemt als zijnen secretaris den heer Jan Francis Schurmans. De president verklaerd hebbende dat men zal tot de kiezing overgaen, de secretaris geeft aflezing met luider stem van de artikels 111, 112 en 113 van het strafwetboek en van de artikels 29 ad 44 inbegrepen van de gemeentewet, waervan een exemplaer op het bureau gedeponeerd blijft. De tafel geplaets voor de president en de scrutateurs, is in dien aerd gedeponeerd dat de kiezers er rondom kunnen circuleren en toegang verkrijgen. Op de tafel bevindt zich eene bus met twee sloten, waervan de sleutels zijn overgegeven den eenen aen den heer president en den anderen aen den heer Gaspar Robyns, den oudsten der scrutateurs. Men verzekert zich dat de bus geen papieren houdt. De president verwittigt de vergadering dat er te kiezen zijn zeven raedsleden, in vervanging van de heeren Robyns Joannes Christophorus, burgemeester, Moria Gilis, Robyns Joannes Antonius, schepenen, Trimpeneers Jan, Robyns Ludovicus, Libens Peeter en Houart Nicolaus, raedsleden. Hij verzoekt de kiezers op briefkens te schrijven, zooveel namen als er raedsleden te kiezen zijn, daerbijvoegende voor zoo veel mogelijk de voornamen en kwaliteiten der persoonen aen de welke dezelve hunne stemmen willen geven. Hij verwittigt eensgelijks de vergadering, dat de stembriefjes die niet op blanco papier zullen geschreven zijn, niet aengenomen zullen worden. Onmiddelijk na deze informatie doet de heer secretaris volgens de officiele lijst de nominale oproeping in de alphabetische order. Ieder kiezer na afgeroepen te zijn, geeft over zijn stembriefje, geschreven en toegemaekt, aen den president, die hetzelve in de bus deponeert. De naem van iedere stemmende is ingeschreven na gelang dat de oproeping zich doet, op twee lijsten, gehouden de eene door den heer Joannes Libens, scrutateur, en de andere door den secretaris. De president van den bureau, de scrutateur en de secretaris teekenen deze lijsten. De lijst der kiezers uitgeput zijnde, vraegt de president aen de vergadering of er nog kiezers zich bevinden, welke niet gestemd hebben. Deze werkzaemheden geeindigd zijnde is de scrutin gesloten gedeclareerd, en is daerna overgegaen tot de opening der bus en de verificatie van het getal stembriefjes die zich er in bevinden. Dit getal bedraegt twintig en dat van de stemmers bedraegt twintig. De volstrekte meerderheid is diensvolgens bepaeld op elf. De heer Onckelinx Renier, scrutateur, neemt het een na het andere stembriefje, ontvouwt het, geeft het over aen den president die ervan voorlezing doet met luider stem en het zelve ter hand stelt aen den heer Herman Robyns, andere scrutateur. De opneming van den scrutin geeft het volgende resultaet: Mr. Jean Antoon Robyns vijftien stemmen 15 Mr. Nicolas Houart twaelf idem 12 Mr. Jean Trimpeneers tien idem 10 Mr. Joseph Mottar negen idem 9 Mr. Christophorus Robyns acht idem 8 Mr. Jean Libens, herbergier zeven idem 7 Mr. Gilis Moria zes idem 6 Mr. Renier Onckelinx vijf idem 5 Mr. Peeter Libens vier idem 4 Mr. Jan Houberechts vier idem 4 Mr. Gaspard Lambert Robyns twee idem 2 Mr. Herman Robyns drij idem 3 Mr. Jean Libens de jonge een idem 1 Mr. Lambert Bruyninx een idem 1 Mr. Jean Bex een idem 1 De heeren Jean Antoon Robyns en Nicolaus Houart, meerder dan de helft der stemmen bekomen hebbende, zijn dadelijk raedsleden geproclameerd. Alle de raedsleden te benoemen door het kollegie niet met het eerste scrutin gekozen zijnde, maekt het principael bureau eene lijst van tien persoonen, dubbel getal van dat der raedsleden nog te kiezen. Zijn op die lijst gebragt de heeren Jean Trimpeneers, Joseph Mottar, Christophorus Robyns, Jean Libens herbergier, Louis Robyns, Gilis Moria, Renier Onckelinx, Peeter Libens, Jan Houberechts en Herman Robyns. Het bureau verklaert dat men terstond zal overgaen tot eene scrutin van ballotagie tusschen de hiervoren genoemde. Hij verwittigt het gezelschap dat de stemmen niet kunnen gegeven worden dan aen de kandidaten gebragt op de lijst die hij gegeven heeft. Er is alsdan overgegaen tot de oproeping der kiezers en tot de opneming van den scrutin op de wijze hiervoren aengehaeld. Het getal stembriefjes is achttien. De stemmen zijn overgebragt als volgt. De heer Christophorus Robyns achttien stemmen 18 Mr. Jean Libens dertien idem 13 Mr. Jean Trimpeneers achttien idem 18 Mr. Joseph Mottar vijftien idem 15 Mr. Louis Robyns veertien idem 14 De heeren Christophorus Robyns, Jean Libens, Jean Trimpeneers, Joseph Mottar en Louis Robyns, de meerderheid der stemmen bekomen hebbende, zijn dadelijk raedsleden geproclameerd. De stembriefjes zijn verbrand in tegenwoordigheid der vergadering. Van dit alles is het tegenwoordig proces-verbael opgemaekt geweest gedurende de zitting en geteekend door de leden van het principael bureau, uitgenomen Renier Onckelinx, scrutateur, welke verklaerd heeft teekenen onkundig te wezen. Een der dubbel alsmede de lijsten der kiezers en der stemmers zullen dadelijk verzonden worden aen de deputatie van den provincialen raed door de zorg van den president, het ander zal tegen recipisse gedeponeerd worden (aen de deputatie van den provincialen raed zegge) op het secretariaet der gemeente, alwaer een ieder ervan zal kunnen kennis nemen. Gedaen te Muysen den 22 augustus 1848. (Getekend:) Jean L. Robyns, H. Robyns, J. Libens, G.L. Robyns en J.F. Schurmans. Pour copie conforme Le secrétaire communal Le bourgmestre J.F. Schurmans J.C.Robyns

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >