Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

wie kan deze acte uit 1634 corrigeren en aanvullen ?

 

RAG 481 van Rhemen invnr 855

1634. Henrick Menger, richter te Haaksbergen, caveerende voor zijn vrouw Anna Cats, transporteert aan Lubbert van Renssen, richter te Oldenzaal en diens vrouw Geertruida Donckels, 3 mudden zaailand van Megelinck gelegen in de buurschap Elsen aan het veld omtrent de Vreesenberch. Geschied voor Geraerd de Grueter, richter te Kedingen.
Gezegeld en getekend door de richter. Het zegel ontbreekt, 1634 Januari 16. 1 charter

Ick Geraerd de Grueter wegens Rydderschap ende Steden representeerde die Heeren Staeten der Landtschap van

Overissell in der tijdtt een gesworenen Richter aver Keddinger landt doe condt, kenne und betuige in rechte deses mijnes apenen

bezegelden und gegevenen ... brieves hoe datt voer meynen hyrtoe gesubstitueerden onderrichter Henrick Helmichs allent sijnen an

mij gedanen gesetz in apentlijcker sietz verschien und in die tegenwoerdicheyt van nabenente getuigen unde gerichtsluiden, yder lonlycke ist

erschennen die ehrvest Henrick Menger Richter to Haxbergen voer sine huisfrouwe Anna Cats fermiter ende fideliter de rato caveerende ende hefft

.... in bester und bestendichster forma rechtens gelijck ver... ... bundich ten ende bestendich ten geschien ... edder mochten mett hande

ende monde getransporteert up ende overgedragen oeren ver...  camp bouwlandts groet ombtrent drie mudde geseijes van

Megelink vrije landen in den gestalt die selviger in sijnen natuir, limiten und bepalinge in die buirschap Elsen ant velt ombtrent de

Vreesenberch end an Megelings andere landerijen aldaer tendtfrij sonder ennich besweer oder uitganck is gelegen, allent .. ... inholt

ende extension van opdrachts breven darvan sijnde. Ende ditt allent tott behoef .. ..... ... possession eygendom ende gebruick van

den ed. ervest Lubberten van Renssen richteren tott Oldenzaell .... Geertruida Donckels eheluiden ende dero beyden erffgen.

..... van .. worden ende ten ewigen dagen .... gerecht als onse gerechtiget sollen worden. Ende vercoperen transportanten ... jaren

mede beschrevenden ..... darvan ontrecht sollen .. und blijven. ... ...  vercoperen ..... voer hem und sijnen

erfgenamen van alles expres ter vollencomentlijcker betalinge dede bedancken, den lesten penninck met den eersten warann denselvige

wall .... und ... ... und .... tot allen tijden wall ... sall ..... alles in verhalter

qualiteit tott allen tijden te staen wachten unnd waeren voer ieder ..... ..lijcken daer ... gebuirt. Vorts voer

.. die gennigen die des te ....  .... willen ende des ver... sijnde ................ den coperen hyr van

geerne ... ende beter vestnisse te doen als behoert, onder submissie ende verbintenisse der vercoperen transportanten und

.... persoen und guideren geerne exempt op watt platze ieren landen, steeden ofte dorpen die oick gelegen is

te becommen mogen sijn omme allen hynder, costen ende schaden daerinne mett slechter pandonge und zeeker executien

mogen verhalen sonder ennige pandtweeronge daer tegens te doen oft laeten gescheen van iemandes mytt ende onder

renunciatie van alle exceptien, privilegien und beneficien rechtens sodanich die ....  .... sollen mogen worden darvan

ende alles ten eenen maell renuncieerende. Allent exprest sonder ennich bedroch, arch oder lyst. Daer dit aldus wie vorschr. Alles

gerichtlijcken is gepassiert waeren hyr met bij an und aver als cuirnoet unnd gerichtsluiden die erb. Tonnys ter Horst ende

Engelbert Tuyink die oere oirckunde mede daruip erthangen. Des in waerheitz oerkunt hebbe ick richter vorschr. deesen breef

mett onderschrivonge mijns handt ende uythangenden zegell bevesttiget. Gegeven in den jaere sestyn hondertt vier en

dertich, den sestynde dach der monats january alten calender.

Geraert de Gruter richter vorschr.

Reacties (3)

René van Weeren zei op do, 02/22/2024 - 11:12

Vast nog voor verbetering vatbaar, maar hierbij mijn poging...

Ick Geraerd de Grueter wegen Rydderschap unde Steeden representeerde die Heeren Staeten der Landtschap van
Overissell, in der tijdtt een geswaeren Richter aver Keddinger landtt doe condtt, kenne und betuege in machte deses mijns apenen
bezegelden und gegevenen tinnsiches? breves hoe datt voer mijnen hyrtoe gesubstitueerden onderrichter Henrick Helmichs (allent syns an
mij gedanen gesetz) in apentlijcker gesetz verschien und in die tegenwoerdicheyt van nabenente getuigen unnd gerichtbluiden, yder lonlycke ist
erschennen der ehrnvest Henrick Menger Richter tott Hacxbergen voer sine[n] huisfrouwe Anna Cats fermiter et fideliter de rato caveerende ende heftt
conscaennt in bester und bestendichster forma rechtens gelijck schlos am bundichsten ende bestendichsten gescheen konde edder mochten mett hande
ende monde getransporteert up ende overgedragen eenen seckeren camp bouwlandtz groet ombtrent drie muidde geseijes van
Megelink vrije landen in aller gestalt die selviger in sijner natuir, limiten unnd bepalinge in die buirschapt Elsen ant velt ombtrent de
Vreesenberch end an Megelings andere landerijen aldaer tendtfrij sonder ennich besweer ader uuitganck is gelegen, allent nha widerd inholt
ende extension van opdrachtz breven darvan zijnde. Ende ditt allent tott behoef tott ehrelijcker possession eygendom ende gebruick van
den ed{ele] ernvest Lubberten van Renssen richteren tott Oldenzaell junfferen Geertruida Donckels eheluiden ende dero beyden erffgen[aemen]
die welcke van nhu worden ende ten ewigen dagen darihnne geerftt als oick gerechtiget sollen wesen. Ende vercopere transportanten met haere
mede beschrevenen p[er]petueelijcken darvan ontrecht sollen sin und blijven sich destals vercopere transportant voer hem und sijnen
erffgenamen van alles oprechter vollencomentlijcker betalinge dede bedancken, den lesten penninck mett den eersten waranne denselvig
wall angenoge[n]e unnd haeren erffg[enaem]en unnd nacomling[en] tott allen tijden wall angenogen sall mett beloftteniss. Solcks alles in verhalter
qualiteit tott allen tijden te staen, wachten unnd waeren voer jedermennelijcken daer sich des gebuirt. Vorts voer
alle die gennigen die des to reste? kommen willen ende des versoicht zijnde alletoes sonder coste der coperen hyr van
geerne starcker en[de] beter vestnisse te doen alst behoert, onder submissie en[de] verbintenisse der vercopere transportanten und
cedenten persoen unnd guideren geene exempt op watt platzen, heeren landen, steeden ofte dorpen die oick gelegen oftt
te becommen mogen sijn omme allen hynder, costen ende schaden daranne mett slechter pandonge unnd zecker executien
mogen verhalen sonder ennige pandtweeronge daer jegens te doen offt laeten gescheen van iemandes mytt ende onder
renunciatie van alle exceptien, privilegien unnd beneficien rechtens sodanich die selven gepractizeert sollen mogen worden darvan
en[de] alles ten eenen maell renuncieerende. Allent oprecht sonder ennich bedroich, arch ader lyst. Daer dit aldus wie vorschr. alsoe
gerichtlijcken is gepassiert waeren hyr met bij an und aver als cuirnoet unnd gerichtsluiden die erb. Tonnys ter Hoerst en[de]
Engelbert Tuyink die oere oerckunde mede daruip eethangen. Des in waerheitz oerkunt hebbe ick richter voerschr. deesen breef
mett onderschrivonge mijns handtt ende uythangenden zegell becrechtiget. Gegeven in den jaere sestyn hondertt vier en
dertiche, den sestynde dach der monats january alten calender.
Geraert de Gruter richter vorschr.

Anton Vedders zei op do, 02/22/2024 - 14:45

Rene, m.i. niet te verbeteren. Buiten alle soorten handschriften uit deze tijd geeft de oud-Nederlandse taal ook dikwijls vertaalproblemen.  Thanks !

Pauwel zei op do, 02/22/2024 - 18:49

transficx breves

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.