Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Mr. Claes Gillis Antwerps Schepenregister WG II 1556 ff. 260v-261r

Nog een akte uit het schepenregister waarin een mr Claes Gillis in voorkomt. Bij voorbaat hartelijk dank voor de transcriptie!

Fol. 1/2

Reacties (4)

Alexander Thijs zei op di, 11/21/2023 - 14:05

Fol. 2/2

Geert Ouweneel zei op di, 11/21/2023 - 15:55

Bartelmeeus ende Franchois Gielis, gebruderen, gaven
over, cedeerden ende transporteerden midts desen sine revocatione
mren Clase Gielis, greffier der stadt van Berghen op den
Zoom, tot behoeff van Peter.
In voldoeninghen ende volder betalingen van al t'ghunt dat
zij schuldich zijn.

Ierst de achte ponden tweelve schellingen negen penningen vlaems erfflick metten
achterstelle daeraff verloopen ende verschenen die Jan van den Elst
Peter de Grave ende Peter Scheyff als rentmeesters deser stadt op den 29en
dach Novembrus anno 1497 van desen stadt weghen vercocht
hebben Clause Daneels ende die de dorpen van Schooten ende Mercxhem
met heure ingesetenen derselver stadt schuldich waren toecomende van den
oirloghen van Ludick, metten achterstelle daeraff verloopen ende verschenen die
Jacob Coornelissen, seepsieder, opden 26en dach in Augusto anno 1474
vercocht ende getransporteert heeft den momboren ende tot behoeff
van Clause Heylwighen ende Katlijnen wettigen kinderen wijlen mrs Daneels
Sandrijen van den vijventwintich schellingen vlaems erflick daeromme Ghijsbrecht
Henricxssen backer voer d'een helft ende Jacob ende Floris
Cornelissonen voer d'ander helft op den iersten dach van Maerte anno
1442 d'erve gegeven hebben Woutreren de Hazebacker de helft van eenen
huyse metter plaetsen, hove met eenre cameren, daerachter gestaen, item noch
de tweenveertich karolus guldenen erflick oick metten achterstelle daeraff
verloopen ende verschenen die Diego de ... Johan Diegossone opden 11en dach
in Meerte anno 1555 geassigneert ende bewesen heeft
den voorsz. mren. Claese Gielis ad finis op twee huysen d'welck t'samen een
wooninge is ende ad fundo ende men geheeten d'eene d'welck een hoekhuys
is geheeten Den Grooten Moriaen ende d'ander De Slave van den Moriaen gestaen
ende gelegen in de Moriaetstrate loopende van uter Coepoortstrate na /
Vrouwenstaten ende welcke twee perceelen van renten de voorsz. verclaert ...
,,, van zijnen zwagereren susteren ende susters dochter op den 20en
Augusti lestleden hen comparanten getransporteert heeft ...
tradiderunt droeghen op te waerene van allen commer ende calaengien.

Alexander Thijs zei op di, 11/21/2023 - 18:55

Super bedankt Geert! Ik kijk uit naar het vervolg, ik zie op de tweede scan nog twee aktes waarin Claes Gielis voorkomt. 

Alexander Thijs zei op di, 11/28/2023 - 11:49

Ik zal voor de overzichtelijkheid een nieuw item aanmaken met een duidelijke foto van deze vervolgakten.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.