Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie testament

Goedemiddag,

Wie wil het testament van Cornelis Jorisz Hoogendijck transcriberen? Deel 1

Overige delen in de reactie hieronder.

Met vriendelijke groet, Arie Eijgenraam

Reacties (4)

Arie Eijgenraam zei op do, 10/06/2022 - 16:18

Deel 2

Arie Eijgenraam zei op do, 10/06/2022 - 16:19

Deel 3

Bijvoorbaat dank, Arie Eijgenraam

Geert Ouweneel zei op vr, 10/07/2022 - 13:58

De testateuren verklaren in den 200e penning
niet te sijn bekend

In den name ons Heeren, Amen.
Op huyden den 24 September 1703 compareerde
voor mij Cornelis van der Heyden, openbaer notaris,
bij den Hove van Holland geadmitteerd, residerende
binnen der stad Delft, ter presentie van de naerbenoemde
getuygen, Cornelis Jorisz Hogendijck, warmoesier,
wonende onder de jursidcitie van Woutharnas, mij notaris bekend,
siekelijk te bedde leggende, dogh sijn verstand vol-
komentlijck gebruyckende, als opentlijck bleecq,
dewelcke verklaerde, dat hij uyt aenmerckinge van de
seekerheyt des doods ende d'onseekerheyt van d'uere
vandien, met welbedachten raden uyt sijnen vrijen wille,
sonder van yemand daertoe misleyd, begrepen hadde
sijn testament ende uytterste wille in manieren
als volgt. Eerstelijck bevelende God Almagtigh
sijn ziel ende sijn lichaem een Christelijcke begraeffe-
nis, alvoren revocerende, dood ende te niet doende
bij desen alle testamenten, codicillen ende allen ande-
re actens van uytterste wille die bij hem testa-
teur voor dato deses gemaekt, off verleden soude
mogen sijn, houdende alle deselve voor nul, krag-
teloos ende als noyt gepasseert. Ende nu van nieus
heeft eerst geinstitueert Trijntje Cornelis Hogen-
dijck, getrout met Cent Geerloffse Nebbis, ende
Catharina Cornelis Hogendijck, beyde sijne twee
jongste dogter, ende bij vooroverlijden van een van
hen, derselver respective wettige descendenten
bij representatie, in haere simple ende bloote
legitime portie, deselve in de agter te laten goederen van hem
comparant na regten competerende.
Ende in alle t'geen bevonden sal werden verder
over te schieten, niets uytgesondert, daerinne heeft
hij testateur tot sijne universeele ende algemeene
erffgenaem off erffgename genomineert ende
geinstitueert Helena Cornelis Hogendijck, sijn
comparants outste dogter ende bij haer vooroverlijden /
hare wettige kind, kinderen ende verdere descendenten
bij representatie, dogh met dese expresse conditie
ende restrictie nogtans, dat het de voorn. Trijntje
Cornelis Hogendijck, getrout met Cent Geerloffse
Nebbis ende Ctaharina Cornelis Hogendijck, ofte
de voogden over deselve Catharina Cornelis Hogendijck,
hiervoor genoemt, die daertoe ook
bij desen absoluyt werden geauthoriseert, vrij staen sal
ofte sullen binnen ses weeken naer sijn comparants over-
lijden, over te geven , dat de voorn. Helena Cornelis
Hogendijck, sijn comparants outste dogter, sal mogen aen-
vaerden op hare erffportie ende in eygendom over-
nemen sijn testateurs huysinge, erve met ontrent
eene mergen een hond 20 roeden eygen warmoesland,
daerop hij comparant althans is wonende, gelegen
in Woutharnas, mitsgaders ook t'regt tot ontrent
nogh negen mergen bruyckwaer soo warmoes-
land, boomgaerd als weyland, met alle de vrugten
ende gewasschen die ten tijden van sijn comparants
overlijden, soo op de eygen als bruyckwaerlanden
bevonden sullen werden, niet geëximeert, alsmede
nogh de twee schuyten met hare zeylen, masten,
touwen, item glase ramen, kruywagens, planken,
deelen, mandens, deckzeylen, boomstaeken,
erre trijsen ende alle het verdere thuyn off warmoes-
siers gereedschap, dat op sijn overlijden alsvooren
in sijnen boedel bevonden sal werden, niets daervan
uytgesondert, hoedanigh t'selve genaemt soude
mogen wesen, ende dat alles voor de somma van
vier duysent vijff hondert caroly guldens eens
geld, ende indien de voorn.
Trijntge Cornelis Hogendijk, getrout met Cent Geerloff-
se Nebbis, ende Catharina Cornelis Hogendijk, ofte
d'voogden hierna genoemt sulcx komen te doen ende
daervan notariale acte passeren, waerbij deselve /
d'voorgemelte dispositie approbeeren, soo verklaerde
hij testateur in sodanige gevalle ende verder nogte
anders niet, de voorsz. gedane institutie in sulken
cas te revoceren ende dan tot sijne absoluyte erffgenamen
in alle sijn comparants naer te laten goederen te institueren
de voorn. Helena, Trijntge ende Catharina Cornelis
Hogendijck, sijne dogter, elck voor een geregt
derde part ende bij vooroverlijden van een van hen
derselver respective wettige descendenten bij repre-
sentatie, des d'voorn. Helena Cornelis Hogendijk
alsvoren op haer vaderlijke goederen aengerekent
sal werden het voorsz. huys, erve met de eygen ende
bruyckwaerlanden, vrugten en gewassen daerop
staende, mitsgaders verdere appendentie vandien
als hiervooren is gesegt, ende dat voor de somma
van vier duysent vijff hondert guldens.
Committerende ende stellende hij testateur tot voogden
over alle onmondige ende toesigt behoevende die
onder sijne erffgenamen bevonden sullen worden,
Simon Jansz Blanckert, wonende tot Delft, sijn
neeff, ende Willem Claesz van den Bergh, sijnen
goeden bekenden, wonende op Riow ende bij overlijden
off ongelegentheyt van een van hen sal den langst-
levende wederom vermogen en gehoduen sijn een ander
bequaem persoon in des ontbreekendes plaetse
te verkiesen, gedurende successivelijk soo lange
het noodigh sal sijn, gevende de voorsz. genomineerde
ende te verkiesen voogden soo ample magt als aen
eenige voogden na regten kan werden gegeven,
authoriserende deselve mede omme de goederen
van de onmondige te mogen verhueren off verkopen,
t'sij in t'openbaer off onder de hand, ende ten behoeve
van de kopers van de onroerende goederen te doen
wettige ende behoorlijcke opdragte, sonder eenige
nader authorisatie, t'sij van den Hove van Holland, /
off yemand anders te behoeven, uytsluytende hij comparant
met alle reverentie den schout, geregten ende
weesmannen van t'Wout ende Woutharnas,
mitsgaders alle andere schouten, geregten off
weekameren daer sijn comparants sterffhuys soude
mogen komen te vallen, nietjegenstaende eenige
placcaten, keuren off ordonnantien ter contrarie.
Alle t'welcke hij testateur verklaerde te wesen sijn
testament ende uytterste wille, t'welck hij wilde
ende begeerde dat volkomentlijk sal werden naer-
gekomen, kragt hebben ende effect sorteeren, t'sij als
testament, codicill off soo t'selve na regten off
gewoonten best sal kunnen bestaen, al waer't dat
alle solemniteyten na regten nodigh in desen niet
onderhouden bevonden mogten sijn, versoekende
het uytterse benefitie dienaengaende te mogen
genieten ende hiervan gemaekt ende gelevert te werden
een off meer isntrumenten in forma. aldus gedaen
ende verleden ten huyse van den testateur, in
presentie van Martinus Tonneman ende
Cornelis Tonneman als getuygen hiertoe versogt.

X Dit merck is gesteld bij Cornelis Jansz Hoogendijck, dewijle vermits
desselfs swackheyt niet konde schrijven
M. Tonnemans
C. Tonnemans
C. v. Heyden. notaris, 1703

 

Arie Eijgenraam zei op vr, 10/07/2022 - 15:24

Beste Geert,

Weer hartelijk dank voor deze transcriptie.

Ik vind het knap werk!

Prettig weekend en groet,

Arie Eijgenraam

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.