Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van de linker pagina? Bijvoorbaat dank.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 10/01/2022 - 08:06

Beleenbrief van Gertien Schroers, weduwe Dries Derix ten
behoeve van Henrick Rutten
Wij Albert van Bredinckhuysen, scholtis, Herman van den
Kerckhoff ende Jochim Houbroeck, beyde schepenen
der vrijheerlijckheyt Wel ende Bergen, doen conde ende
tuygen mits desen, hoedat voor ons persoonelijck
gecompareert ende erschenen sijn Gertien Schroers,
weduwe van Drys Derix saeliger, geassisteert bij
Seeger Schroers ende Hendrick Heynen, in dese haere
gecooren momboiren, dewelcke hebben bekent
opgenomen ende wel ontfangen te hebben uyt
handen van Hendrick Rutten ende Hendersken
Heylen, eheluyden, eene somme van een hondert
ende sestich gulden, welscher munte, voor welcke voorsz.
capitaele somme voorgemelte comparanten in plaetse
van interesse aen Hendrick Rutten ende Hendersken
eheluyden in beleeninge hebben gecedeert ende gegeven,
soo ende gelijck deselve cederen ende geven mits desen,
seecker stuck bouwlandt, groot omtrent twee
mergen ende 80 roeden, doch soo ende gelijck het-
selve landt alhier onder Ayen eensijts Metien
Ruttens saeligers erff, andersijts Hendrick Rutten
sijn eygen erff, schietende op den wegh ende sandcuele
gelegen is, sijnde vrij erff den landtrechten recht
voorbehouden ende sal dit voorsz. erff dienen voor een
goedt en vast onderpandt om bij den voorsz. Hendrick
Rutten ende Hendersken eheluyden gebruyckt, beseten,
gebouwt ende het gewasch daervan genooten te worden,
in plaets van interesse, met de laste van contributie
ende dat soo lange ende tot daeraen dat de voorsz. capi-
taele somme bij de voorsz. comparanten aen den
voorsz. Hendrick Rutten ende Hendersken eheluyden ofte
haeren erven ten vollen wedergestelt ende gerestitueert
sal wesen, immers soo sal dese beleeninge vaststaen
voor dry naestvolgende jaeren, alles sonder
argh ofte list, in oirconde ende teecken der waerheyt
soo hebben wij voorsz. scholtis ende wij schepenen desen
met onsen segel ende gemeyn schepenamptensegel
hieronder uythangende bevestich ende mede door
onsen secrtaris doen onderteeckenen. Actum Wel den 16
February 1685, onder waeren uythangende twee seegelen
de druckt in groene wassche ende was onderteeckent
Joannes Claessens secretaris.
Accordeert bij mij
J. Claessens, secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.