Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Breda 1598 - Vraag om tekst te verbeteren en aan te passen.

Graag verbetering en aanpassingen gevraagd voor deze tekst.

 

.... es gecompareert in propren persoone en Peeter Jan Jacop Jan Christiaens zone, zoo voor hem selven als inde
naeme van Elisabeth e verschenen Jan Jacop Jan Christiaens dochter ter zelven ... vervangende en constituerende
den selven Jan Jacob Jan Christiaens samen zijn brueder deselve hij
Jan vervangende, ...an van zijnen twegen ende in zijnen naeme alle een
schulden resten ende t'achteren ...levenhoude over zijn die men hem
constituerenden inde qualiteijt als voor ter Sundert Rijsbergh ofte
elders ende omtrent ... schuldich es ende noch schuldich zal mogen
worden te namen te heysschen op te beuren te ontfangen ende of moet hij
met recht te vervolgen Antwoorde van zijnen ontfang te ..., eenen of

meer andere desnoots zijnde ten gedijnige alleenl. Voorts te substitueren vut

Teyenge ondergeschreven is voor my ende. gecompare
sonde propnen persoone
Peeter Jan Jacop Jan Kerstiaenssz van Lanschot zone voor hem selven
als in naeme van Elisabeth zijne zuster deselve hijer es vervangende
Constituit  ... miets desen Anthonissen des voorss. Jan Jacop
Jan Kerstiaenssen van Lanschot zone zijnen brueder, die van zijnen
wegen ende in zijnen name te comen ende compareren voor schepen
tot Sundert ende hertoge ofte elders .... behooren
zal ende aldaer, alsulcken huijs ... ende ...
snec

t staende
constitueert mett zijnen brueder en susters tot Sundert ... staende
ende liggende bij hem constituent inde qualiteijt als voor mette zelve
zijne broeders aen Cornelis Fassz vanden Belck ....
zijnde, ende voorts alle de andere goede die hi constituant
noch zoude mogen vermogen te ... te transporteren
op te dragen ende over tegeven met behoorlijcke renunciatie ende ver....inssen

tot behoeff vanderselve Jacoppen aende ....
sijn gepe goeden
tine, den zelven Jacop ende coper oft coopeere ...
te vesteyte ...ende hem constituant inde qualiteijt als voor
eerst te ontgoeden en te ontvangen buene in behoorl. formeel aff te
........

zyne goeden die hij constituant tot Sundert ende Rijsbergen
is hebbende ten meesten eerbaer ende proffyte te verhueren ende ver...
des heeres penijnge ende cooppenen  vande voorss. goeden ...
te ontfangen, ende oft moet zij met recht te vervolgen ....
van zijnen ontfangen, eeven oft meer andere des moet zynde ten
geengeialleer .. te substitueren ...

Ratehubitione, ende alno Just calculo, ende In forma, Actum de
x decembris 1598 Jrl. Jan Adriaen Snaggers ende Gerrijt wouter
anthonissz van Nijewenhuisse clercken inde ietarie voorss
......
 

Reacties (8)

Pauwel zei op za, 09/24/2022 - 20:23

  1  Ten dage onderges[chreven] is gecompareert in proprien persoon[en] Peeter
  2  Jan Jacop Jan Christiaens zone, zoo voor hem zelven als in den
  3  naeme van Elizabeth des v[oor]s. Jan Jacop Jan Christiaenss[en] dochter
  4  zijn zuster deselve hyer in v[er]vangende constituit Anthonisen[?]
  5  des v[oor]s. Jan Jacop Jan Christiaens zone, zijn[en] brueder deselve hyer
  6  in vervangende, om van zijnentwegen ende in zijnen naeme alle de
  7  schulden, resten en[de] tachterheden ...levenhoude over zijn die men hem
  8  constituent v[oor]s.[?] in de qualiteyt als voor tot Sundert, Rijsberg[en] oft
  9  elders d[aer] omtrent nu ter tijt schuldich is en[de] noch schuldich zal mogen
10  worden te manen te heysschen op te beuren te ontfangen en[de] oft noot zij
11 met recht te v[er]volgen quitancie van zijnen ontfang te geven, eenen oft
12  meer andere desnoot zijn[de] ten gedinge alleenl[ijck]. Voorts te substitueren ut
13  generaliter cum ratihabitione salvo iusto calculo en[de] in forma.  Actum den negensten
14  [decem]bris 1597. P[rese]nt Polyet en[de] Naggersz.  et ego L.[?] Sijmens.

[wordt vervolgd]

Pauwel zei op za, 09/24/2022 - 22:28

15  Ten dage ondergeschreven is voor mij etc.[?] gecompareert in proprien  persoone
16  Peeter Jan Jacop Jan Kerstiaenss[en] van Lanschot sone voor hem zelven
17  als in [den] naeme van Elizabeth zijne zuster deselve hyer in v[er]vangen[de]
18  Constituit  ... miets desen Anthonisen des v[oor]s. Jan Jacop
19  Jan Kerstiaenss[en] van Lanschot zone, zijnen brueder, om van zijnen
20  wegen ende in zijnen naeme te comen ende compareren voor schepen[en]
21  tot Sundert onder den hertoge oft elders d[aer] dat behooren
22  zal ende aldaer, alsulcken huys, hoff ende erve als
23  constituent mett zijnen broeders en[de] suster tot Sundert v[oor]s. ^...^ heeft staende
24  ende liggen[de] bij hem constituent in de qualiteyt als voor mette zelve
25  zijne broeders aen Cornelis Franss[en] van den Belck vercoft
26  zijn[de], ende voorts alle de andere goeden die hij constituent
27  noch zoude mogen v[er]coopen, te cederen, te transporteren
28  op te dragen ende over tegeven met behoorl[ijcke] renunchiatie en[de] v[er]thijenissen[?]
29  tot behoeff van [de] v[oor]gen[oemde] Jacoppen ende van [den] cooper oft cooperen respec-
30  tive, den zelven Jacop en[de] coper oft cooperen ^elck[?]^ in ^sijn gecofte goeden^ te  goeden,
31  te vesten, te erven en[de] hem constituent in de qualiteyt als voor
32  d[aer]aff te ontgoeden en[de] te onterven buene in behoorl[lijcke] forme d[aer]aff  te
33  verlijden en[de] te passeren, [doorhalingen]
34  zijne goeden die hij constituent ^[...] qualiteyt als voor^ tot Sundert ende Rijsbergen
35  is hebben[de] ten meesten oorbaer ende proffijte te v[er]hueren ende v[e]rpachten
36  de huerpen[ning]en ende cooppen[ning]en van de v[oor]s. goeden[...] en[de]
37  te ontfangen, ende oft noot zij met recht te v[er]volgen quitancie
38  van zijnen ontfang te geven, eenen oft meer andere des noot zijnde ten
39  gedinge alleenl[ijck] voorts te substitueren, ut generaliter cum
40  ratihabitione, salvo iusto calculo, ende In forma., Actum den Xen
41  decembris 1598. P[rese]nt Jan Adriaen Naggers ende Geerijt Wouter
42  Anthoniss[en] van Nijeuwenhuijse clercken in de secretarye v[oor]s.
43  als getuygen, ende ick L.[?] Sijmens[?].

[Ik vul het nog aan.]

Hans Van Landschoot zei op zo, 09/25/2022 - 11:29

Pauwel, 

Van harte bedankt voor de verbeteringen en aanvullingen.

Michel G. zei op ma, 09/26/2022 - 20:45

Nog enkele aanvullingen:

7. schulden resten ende t'achterheden welckerhande die zijn die men hem

18. constituit onwederroepelijck midts desen Anthonisen  des vs Jan Jacop

23. constituent mette zijnen broeders ^ende susters^ tot Sundert ^int dorp^ vs. heeft staende

25. zijne broeders aen Cornelis Franssen vanden Bolck vercoft   [de naam vanden Bolck kwam destijds wel vaker voor in die omgeving]

32. daer aff te ontgoeden ende te onterven, brieve in behoorlijcken forme daer aff te

Pauwel zei op ma, 09/26/2022 - 23:13

Dag Hans,

Graag gedaan! Ik heb de transcriptie nog eens bekeken, en kom nog tot een aantal verbeteringen en aanvullingen. Een aantal vraagtekentjes blijft nog. Ik stel nu de volgende tekst voor:

  1  Ten dage onderges[chreven] is gecompareert in proprien persoon[en] Peeter
  2  Jan Jacop Jan Christiaens zone, zoo voor hem zelven als in den
  3  naeme van Elizabeth des v[oor]s. Jan Jacop Jan Christiaenss[en] dochter,
  4  zijn zuster, deselve hyerin v[er]vangende, constituit Anthonisen
  5  des v[oor]s. Jan Jacop Jan Christiaens zone, zijn[en] brueder,
  6  om van zijnentwegen ende in zijnen naeme alle de
  7  schulden, resten en[de] tachterheden welckerhande die zijn, die men hem
  8  constituent v[oor]s.[?] in de qualiteyt als voor tot Sundert, Rijsberg[en] oft
  9  elders d[aer]omtrent nu ter tijt schuldich is en[de] noch schuldich zal mogen
10  worden, te manen, te heysschen, op te beuren, te ontfangen en[de], oft noot zij,
11  met recht te v[er]volgen, quitancie van zijnen ontfang te geven, eenen oft
12  meer andere, des noot zijn[de], ten gedinge alleenl[ijck],  voorts te substitueren et
13  generaliter cum ratihabitione salvo iusto calculo etc. in forma.  Actum den negensten
14  [decem]bris 1597. P[rese]nt Polyet en[de] Naggers etc. et ego A. Dijrven.

15  Ten dage ondergeschreven is voor mij etc. gecompareert in proprien  persoone
16  Peeter Jan Jacop Jan Kerstiaenss[en] van Lanschot sone zoo voor hem zelven
17  als in [den] naeme van Elizabeth zijne zuster, deselve hyerin v[er]vangen[de],
18  constituit onwederroepel[ijck] midts desen Anthonisen des v[oor]s. Jan Jacop
19  Jan Kerstiaenss[en] van Lanschot zone, zijnen brueder, om van zijnen-
20  twegen ende in zijnen naeme te comen ende compareren voor schepen[en]
21  tot Sundert onder den hertoge oft elders d[aer] dat behooren
22  zal, ende aldaer, alsulcken huys, hoff ende erve als hij
23  constituent mett zijnen broeders en[de] suster tot Sundert v[oor]s. in ’t dorp[?] heeft staende
24  ende liggen[de] bij hem constituent in de qualiteyt als voor mette zelve
25  zijne broeders aen Cornelis Franss[en] van den Belck vercoft
26  zijn[de], ende voorts alle de andere goeden die hij constituent
27  noch zoude mogen v[er]coopen, te cederen, te transporteren,
28  op te dragen ende over te geven met behoorl[ijcke] renunchiatie en[de] v[er]thijenissen
29  tot behoeff van [de] v[oor]gen[oemde] Jacoppen ende van [den] cooper oft cooperen respec-
30  tive, den zelven Jacop en[de] cooper oft cooperen elck[?] in sijn gecofte goeden te  goeden,
31  te vesten, te erven en[de] hem constituent in de qualiteyt als voor
32  d[aer]aff te ontgoeden en[de] te onterven, brieve in behoorl[lijcke] forme d[aer]aff  te
33  verlijden en[de] te passeren,
34  zijne goeden die hij constituent in [de] qualiteyt als voor tot Sundert en[de] Rijsbergen
35  is hebben[de] ten meesten oorbaer en[de] proffijte te v[er]hueren en[de] v[e]rpachten,
36  de huerpen[ningen] ende cooppen[ningen] van de v[oor]s. goeden comen[de]
37  te ontfangen, ende, oft noot zij, met recht te v[er]volgen, quitancie
38  van zijnen ontfang te geven, eenen oft meer andere, des noot zijn[de], ten
39  gedinge alleenl[ijck], voorts te substitueren, et generaliter cum
40  ratihabitione, salvo iusto calculo, etc. in forma. Actum den Xen
41  decembris 1598. P[rese]nt Jan Adriaen Naggers en[de] Geerijt Wouter
42  Anthoniss[en] van Nijeuwenhuijse, clercken in de secretarye v[oor]s.
43  als getuygen, ende ick A. Dijrven.

Vriendelijke groet,

Pauwel

Pauwel zei op ma, 09/26/2022 - 23:20

@ Michel G.,

Ik zag je aanvullingen pas nadat ik bovenstaande reactie had geplaatst. Fijn te zien dat we tot dezelfde conclusies zijn gekomen.

Wat de naam "Van den Belck" betreft, daar zul je gelijk hebben, ik heb "Belck" klakkeloos overgenomen van de site van het Stadsarchief Breda, en daar had ik kritischer moeten zijn.

Vriendelijke groet, 

Pauwel

Hans Van Landschoot zei op di, 09/27/2022 - 07:37

Pauwels bedankt voor de aanpassingen.

 

 

 

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.